За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2124-/1/-22.04.2024 г.

Съобщение за план/програма:  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 63427.183.26 и 63427.183.24 и план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 63427.183.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, получен от обединяването на имоти с идентификатори 63427.183.26, 63427.183.24, 63427.183.13 и 63427.183.15 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител К. Ц. Колева

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-1595-(5)/30.04.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор 39205.90.179 по КККР на с. Кошов, общ. Иваново”

Възложител: К. Ц. Колева

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47160

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1605/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1605/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и реконструкция на Дом за стари хора (ДСХ) Възраждане в ПИ с идентификатор 63427.1.102 (идентичен с УПИ I-102, кв. 337, ал. Възраждане № 86, ж.к. Възраждане) по КК и КР на гр. Русе и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата Резидентска грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (РГЛНВ)"

Писмо до възложителя с изх. № И-1604/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1604/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пътна връзка на поземлен имот с идентификатор 61710.790.15 по КК и КР на гр. Разград с републикански път П1-204 1-2-Разград-Благоево-Попово"

Писмо до възложителя с изх. № И-1602/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1602/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Еднофамилна жилищна сграда със застроена площ до 100 кв. м", с местоположение УПИ I-141, кв. 22 по плана на с. Радинград

Писмо до възложителя с изх. № И-1597/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1597/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.166.278 по КК и КР на гр. Русе и изграждане на вилна сграда"

Писмо до възложителя с изх. № И-1593/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1593/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на самостоятелно водопроводно отклонение за едноетажна еднофамилна сграда", с местоположение ПИ 66425.500.6025 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1592/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1592/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Разширяване на съществуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 70336.30.2 по КККР на с. Суходол

Писмо до възложителя с изх. № И-1591/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1591/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за ПИ с планоснимачни номера 1160 и 1161, за които е отреден парцел XXIV, кв. 21 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград"

Галерия