За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-313/24.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-313/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 72357.706.42, местност "Черкезките ясаци", землище с. Тетово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-312/24.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-312/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ел. захранване: МКТП 63 kVA, 20/0.4 kV и кабел 20 kV към птицеферма за отглеждане на бройлери", с местоположение ПИ 70384.75.16 по КККР на с. Сушево

Писмо до възложителя с изх. И-311/24.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-311/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 61710.505.154 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ XVIII-2214, кв. 144 по плана на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-306/23.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-306/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ с идентификатор 87504.138.341 по КК и КР на с. Яребица, местност Бунар Башъ"

Писмо до възложителя с изх. И-304/23.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-304/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен канал от PPO315-SN10 по улица Щип, СВО и СКО за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.5874 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-303/23.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-303/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Пункт за годишни технически прегледи и автоуслуги", с местоположение ПИ 20184.1.2357 по КККР на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-301/23.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-301/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четири магазина за промишлени стоки", с местоположение ПИ 32874.501.2059 по КККР на гр. Исперих

Галерия