За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-475/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-475/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии", с местоположение УПИ XI-1197, кв. 112 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № И-474/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-474/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен канал DN 315 мм и уличен водопровод Ø 110 мм ПЕВП за захранване на УПИ Х-196, кв. 682, ж.к. „Изток” в гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-472/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-472/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП „Ботев“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-501, кв. 109 (идентичен с ПИ 24030.501.501), ул. „Розова долина“ по плана на гр. Дулово, община Дулово и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 24030.501.501"

Писмо до възложителя с изх. № И-473/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-473/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 02796.504.24, 02796.504.25, 02796.504.26, намиращи се в местност „Над селоˮ, в землището на с. Басарбово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-470/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-470/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична система с мощност 60 кВ за собствени нужди", с местоположение УПИ XXXVIII в кв. 68 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № И-469/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-469/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Разширение на съществуващ магазин за хранителни стоки", с местоположение ПИ 63427.6.79.7 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-467/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-467/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гараж и защитно покритие /навес/", с местоположение ПИ 61710.505.7453 (идентичен с УПИ XXXII-7453, кв. 144) по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-466/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-466/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 24030.501.1746 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-464/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-464/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на „А1 България” ЕАД на територията на гр. Дулово", с местоположение ПИ 24030.16.79, 24030.16.76 и 24030.501.3234 по КККР на гр. Дулово

Галерия