За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3608/13.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3608/13.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и ремонт на съществуваща търговска сграда” с местоположение УПИ ХХII, кв. 21, образуван от имот 153 по ПУП и ИПР на с. Бъзън, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3603/13.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3603/13.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение УПИ Х-147, кв. 31 по регулационния плана на с. Водно, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3602/13.10.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3602/13.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на административно-търговска и сервизна база за продажба на селскостопанска техника” с местоположение ПИ с идентификатор 000895.118.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № 3601/13.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  3601/13.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение и електрическо захранване с електрически кабел 1 kV за ПИ с идентификатор 000895.118.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир” с местоположение ПИ с идентификатор 000895.118.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № 3587/12.10.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 3587/12.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на базова станция и радиорелеен възел № 4507” с местоположение имот с номер 63427.2.5004.1 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3586/12.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3586/12.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на базова станция и радиорелеен възел № 4581” с местоположение имот с номер 027011 в землището на с. Волово, община Борово

Писмо до възложителя с изх. № 3584/12.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3584/12.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на ПУП-ПР на поземлени имоти 1667, 1668, 1076, кв. 86 по плана на с. Николово, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3576/12.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3576/12.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на ПУП-ПР на поземлен имот 63427.178.112 по КК и КР на град Русе” в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3574/12.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3574/12.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 61710.800.1867 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград” в землището на гр. Разград, община Разград

Галерия