За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3526/07.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3526/07.10.2015г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод Ф100 АЦТ с ПЕВП Ф100/10 с дължина 65.0 м” , разположен по бул. “Съединение” в гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3513/06.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3513/06.10.2015г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4578” с местоположение имот с номер 101009 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 3512/06.10.2015г.

Писмо до възложителя с изх. № 3512/06.10.2015г., относно ИП/ПП за „Модернизация и подновяване на път RSE 1022 (II-51-Бяла-Копривец) - с. Бистренци - с. Дряновец и изграждане на широколентов Интернет с обща дължина 10 930 м”

Писмо до възложителя с изх. № 3511/06.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3511/06.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия за собствени нужди с мощност 250 kW” с местоположение, община Дулово, имот с номер XIV-232, кв. 15  в землището на с. Паисиево

Писмо до възложителя с изх. № 3506/06.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3506/06.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на лавандулово насаждение на площ от 907.924 дка” с местоположение община Дулово, имоти с номера 022050, 022051, 022052, 020004, 020005, 020006, 020007, 020008, 020009, 020010, 020011, 020012, 020013, 020014, 020015, 020016, 020017 и 020018 в землището на с. Окорш

Писмо до възложителя с изх. № 3477/02.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3477/02.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на кабелно трасе към завод Арма - гр. Лозница” с местоположение УПИ I, кв. 53 по регулационния план на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3477/02.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3477/02.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на кабелно трасе към завод Арма - гр. Лозница” с местоположение УПИ I, кв. 53 по регулационния план на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. №3476/02.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №3476/02.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор 66425.508.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, общ. Силистра”

Галерия