За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Лозница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

             по Екологична оценка на Oбщ устройствен план нa Община Лозница

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”

(ДВ, бр. 57/04 г., изм.)

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

Възложител на общия устройствен план и на екологичната част към него е:

Име: община Лозница, област Разград

Пълен пощенски адрес – 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6

Телефон, факс и е-mail – 08475/2551; 08475/2403; е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти – Айхан Хашимов – Кмет на община Лозница

 2. Обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

Общият устройствен план на община Лозница се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата, РИОСВ-Русе.

 б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Лозница, настоящият ОУП е с прогнозен период до 2033 г.

Етапите на изпълнение на плана са:

 1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на:
 • съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Общият  устройствен план на Община Лозница е с общински териториален обхват в област Разград.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

            В териториалният обхват на общината попада част от защитена зона от Национална екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ 77/2002 г.) BG0000173 „Островче” – съгласно Директивата за местообитанията, с обща площ 6749,19 ха, одобрена с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет. Целта на опазване са природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации. Защитената зона „Островче" BG0000173, тип „В” - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

д) основни цели на плана/програмата;

Главната цел на екологичната оценка на ОУП Лозница е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.

Основната цел на ОУП на община Лозница е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за  устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Разград.

Основната стратегически цел на Общият устройствен план на Община Лозница е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

За изпълнението на тази цел е необходимо:

Развиване на съществуващите функции на общината, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответното установяване на нови такива;

ü  Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри;

ü  Развитие  на елементите на техническата инфраструктура;

ü  Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;

ü  Опазване обектите на културното наследство;

ü  Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на целите и задачите на плана.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

Проекта на Общ устройствен план на Община Лозница ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

 ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

 1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП-ПЗ, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата ЕО.
 2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО;
 3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
 4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

Кмета на община Лозница.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

ü  Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Националния експертен съвет за инвестиционно проектиране.

ü  Решение на Общински съвет Лозница на окончателния проект на ОУП.

 5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес:

Община Лозница, област Разград, Пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6, в  сградата на община Лозница в стая 310 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа. Лицe за контакти: инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.

 

 • 6.      Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 20.10.2015 г.

7. Начин на изразяване на становищата:

Становища могат да се депозират на адрес:

Община Лозница, област Разград, пълен пощенски адрес: 7290 гр. Лозница, ул. “Васил Левски" № 6 в  деловодството на община Лозница в стая 103 всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: : инж. Данаила Савова - Петрова -  директор на дирекция „ МРЕУТСД „ и еколог на община Лозница.

Телефон за връзка 08475/2551 ,е-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.       

Свързани документи: Екологична оценка към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения, Предварителен проект и графична част на ОУП.

Изходящ № АО 4732/07.10.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за подземни води и системи за капково напояване на овощни градини” с местоположение: поземлен имот № 014048 в землището на с. Професор Иширково, община Силистра

Решение № РУ-19-ОС/2015 г.

Решение № РУ-19-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за част от поземлен имот № 067121, в землището на с. Червен, община Иваново, с цел отреждането му за басейн и обслужваща сграда.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-80-ПР/2015 г.

Решение № РУ-80-ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав в участък от км 395.700 до км 394.000”, местоположението на участъка е съгласно схема, издадена от Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, при следните географски координати в система WGS-84:

Ширина-B Дължина-L
1 44°08’32.30” 27°02’57.90”
2 44°08’23.32” 27°03’23.71”
3 44°08’17.20” 27°03’19.60”
4 44°08’26.20” 27°02’56.70”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.10.2015 г.

Изходящ № АО 4912/02.10.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство и оборудване на съществуваща животновъдна сграда в птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 6 500 броя места за птици” с местоположение: УПИ ХVІ, кв. 137, по плана на гр. Цар Калоян  

Изходящ № АО 4908/02.10.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на гробищен парк” с местоположение: ПИ с №№ 060037, 027016 и 027047 по плана на с. Бръшлен, общ. Сливо поле 

Изходящ № АО 4556/02.10.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов”, с местоположение поземлен имот № 000606 в землището на с. Долна Студена, община Ценово

Изходящ № АО 4867/29.09.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на туристически атракции в зона Згурелица, с. Басарбово, община Русе и център за воден туризъм в гр. Тутракан, община Тутракан”, с местоположение: поземлени имоти №№ 000401 в землището на с. Басарбово, община Русе и 73496.500.850 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3457/30.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3457/30.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Реставрация и адаптация на мемориален парк Голямата чешма и посетитепски център в УПИ XXI — за парк-защитена територия и УПИII - за озеленяване, кв. 33 по регулационния план на с. Кайнарджа, община Кайнарджа” с местоположение УПИ XXI — за парк-защитена територия и УПИII - за озеленяване, кв. 33 по регулационния план на с. Кайнарджа, община Кайнарджа

Галерия