За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3022/26.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3022/26.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на път SLS 1131/11-21 Тутракан-Търновци/Пожарево-Дунавец от км. 6+057 до км. 9+280” с местоположение Тутракан-Търновци/Пожарево-Дунавец, област Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3021/26.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3021/26.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автосервиз, жилищна сграда, ажурна и пълна ограда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.502.4373 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3020/26.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3020/26.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда, гараж и ограда” с местоположение УПИ XI-85, кв. 4 по плана на с. Търновци, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3019/26.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3019/26.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение УПИ II-1, кв. 1 по плана на с. Вълкан, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 3018/26.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3018/26.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на покривна конструкция над склад за селскостопанска продукция” с местоположение имот с номер 181008 в землището на гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3000/24.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3000/24.08.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 100080 - нива и изменение на ПУП-ПЗ за съседен имот с номер 000084 - производствена база в землището на с. Тертер, общ. Кубрат с местоположение имоти с номера 000084 и 100080 в землището на с. Тертер, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2989/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2989/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за имоти с номера 048004 и 049008, с. Бистра, община Алфатар” с местоположение имоти с номера 048004 и 049008 в землището на с. Бистра, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2988/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2988/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на Средно общообразователно училище (СОУ) „Васил Левски” с местоположение УПИ II, кв. 75, образуван от имот 601.641 по регулационен и кадастрален план на гр. Ветово, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2987/21.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2987/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение имот с номер 000032 в землището на с. Червена вода, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2985/21.08.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 2985/21.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за имоти с номера 049003 и 049006, с. Бистра, община Алфатар” с местоположение имоти с номера 049003 и 049006 в землището на с. Бистра, община Алфатар

Галерия