За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2963/20.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2963/20.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 00415.163.27, гр. Алфатар, община Алфатар” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00415.163.27 по КК и КР на гр. Алфатар, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2962/20.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2962/20.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 00415.172.9, гр. Алфатар, община Алфатар” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00415.172.9 по КК и КР на гр. Алфатар, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2961/20.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2961/20.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 00415.161.21, гр. Алфатар, община Алфатар” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00415.161.21 по КК и КР на гр. Алфатар, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2960/20.08.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2960/20.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща промишлена сграда в гр. Русе в дърводелска работилница” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.79 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2959/20.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2959/20.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на автоматична газорегулираща станция” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.11.186 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2958/20.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2958/20.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план на УПИ VII-95, кв.14 по регулационния план на село Иван Шишаново, общ. Завет” с местоположение УПИ VII-95, кв.14 по регулационния план на село Иван Шишаново

Писмо до възложителя с изх. № 2957/20.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2957/20.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за електропроводно отклонение 20 кУ зазахранване на ПИ 370J0.62.29 по КК на село Китанчево, община Исперих” с местоположение поземлен имот с идентификатор 37010.62.29 по КК и КР на с. Китанчево

Решение № РУ- 68 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 68 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за разкомплектоване на бракувани ИУМПС и търговска дейност с автомобили и автомобилни части - втора употреба, ремонт и обслужване на автомобили - автосервизна дейност”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.08.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ- 67 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 67 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.08.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ- 66 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 66 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща птицеферма чрез увеличаване гъстотата на отглеждане и изграждане на нова птицевъдна сграда за отглеждане на бройлери с достигане на общ капацитет 90 000 броя места за птици.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.08.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия