За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 65 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 65 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Разширение на съществуваща петролна база, включващо изграждане на четири нови резервоара за дизелово гориво с общ обем 4000 куб.м.” с местоположение: имоти с номера 009046 и 009032 в землището на гр. Мартен, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.08.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Изходящ № АО 4308/20.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на линия за предварителна обработка на соя и други зърнени култури като суровини за получаване на шрот и масло” с местоположение: ПИ с №202013  в землището на с. Попина, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2943/18.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2943/18.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за външна кабелно ел. захранване на поземлен имот 021002 в землището на село Старо село, община Тутракан” с местоположение имот с номер 021002 в землището на Старо село, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2934/18.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2934/18.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на улично осветление на територията на гр. Русе” с местоположение:

- осветление по ул. "Потсдам" и ул. "Академик М. Арнаудов";

- осветление около бл. 14, бл. 16 и бл. 17 в ж.к. "Дружба - 3";

- осветление около бл. МНО - 4, бл. МНО – 5 и бл. МНО – 6 в ж.к. "Дружба - 3";

- осветление около бл. "Волани" и бл. 56 в ж.к. "Дружба - 3";

- районно осветление около бл. "Гларус" в ж.к. "Изток";

- районно осветление около бл. 305 и бл. 401 в ж.к. "Чародейка Г - Север";

- районно осветление около бл. 206, бл. 207 и бл. 208 в ж.к. "Чародейка Г - Север";

- районно осветление около бл. "Червен" в ж.к. "Възраждане";

- районно осветление в междублоковите пространства между ул. "Студетска" и ул. "Неофит Рилски";

- районно осветление по ул. "Янтра" в ж.к. "Възраждане" – от ул. "Плиска" до ул. "Доростол";

- районно осветление между ул. "Атанас Буров", бул. "Скобелев" и  ул. "Пенчо Славейков".

Писмо до възложителя с изх.№ 2933/18.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх.№ 2933/18.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваш гараж в селскостопанска аптека” с местоположение ПИ с номер 0.1455 по кадастралния план на гр. Мартен, общ. Русе

Решение № РУ- 64 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 64 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения с плаващи и/или закотвени плавателни средства от река Дунав в участък от км 464.000 до км 462.300 с площ от 747 600 кв.м.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.08.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 4246/18.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад-навес за съхранение на вторични суровини – основно  старо желязо и цветни метали”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.201.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих”.

Изходящ № АО 3693/17.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за зарибяване, отглеждане на риба и организиране на спортен риболов в имот с номер 000606 в землището на с. Долна Студена, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2924/17.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2924/17.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Монтаж и обезмирисително съоръжение (скрубер) в Производствен корпус на предприятие за производство на растителни масла в УПИ LIX на територията на ТМ АД” с местоположение УПИ LIX, LX, XLV по плана на „ТМ” АД – гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2923/17.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2923/17.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка, пристройка и навес към съществуващ автосервиз в гр. Русе” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.147.289 по КК и КР на гр. Русе

Галерия