За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2487/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2487/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 130 на 195 броя пчелни семейства” с местоположение УПИ VII, кв. 10 по плана на с. Сандрово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2486/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2486/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 130 на 300 броя пчелни семейства” с местоположение горски подотдел 46-а в землището на с. Смилец, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2485/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2485/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ от трайни насаждения от сливи” с местоположение имот с номер 415007 в землището на с. Тертер, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2484/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2484/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за Изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.53.2, местността Алчака, в землището на гр. Разград с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.53.2 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС -2015 г.

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс  II на Директивата за ОВОС -2015 г. , е преведено на български език. Публикувано е на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=637

Писмо до възложителя с изх. № 2479/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2479/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz номер RSE0120” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.98.55 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2478/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2478/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция от мобилна електронна съобщителна мрежа” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.340.3 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2477/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2477/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Стоителство на нова базова станция номер 4995” с местоположение УПИ XXXIII по регулационния план на ТМ АД – гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2476/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2476/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция номер 4706” с местоположение УПИ VIII-374, кв. 72 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2475/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2475/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия - кабел ниско напрежение до имот с номер 177009 в землището на с. Николово. общ. Русе, с обща дължина на трасето 209.5 м с местоположение имот с номер 177009 в землището на с. Николово. общ. Русе

Галерия