За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2412/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2412/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Разширяване на съществуваща зеленчукова градина със засаждане на овощни дръвчета от семкови видове” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.19.1 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2411/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2411/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличавнане на обработваемата площ на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 009065, 055063, 011020 в землището на с. Веселец, община Завет 

Писмо до възложителя с изх. № 2410/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2410/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на зеленчуковото стопанство” с местоположение поземлен имот № 026013 в землището на с. Черник, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2409/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2409/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на икономичния разнер на земеделското стопанство” с местоположение поземлен имот № 207007 в землището на с. Звънарци, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2408/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2408/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване производствения обем и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 009029, 018004 в землището на с. Цар Калоян, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2407/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2407/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Дейности по отглеждане на зеленчукови култури” с местоположение УПИ XI-418, кв. 51, ПИ № 600, УПИ III-576, кв. 38, УПИ ХХ-85, кв. 30, ПИ № 349 (за който са отредени VIII и IX), УПИ III-423, кв. 50 и УПИ Х-549, кв. 28 по плана на с. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 2406/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2406/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Разширяване и модернизиране на животновъдна ферма от пъдпъдъци” с местоположение УПИ Х-198, кв. 19 по плана на с. Божурово, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2405/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2405/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 260 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот № 042054 в землището на с. Широково, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2404/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2404/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на икономичния размер на земеделско стопанство чрез изграждане на оранжерии на площ от 2.7 дка” с местоположение поземлен имот № 155, кв. 27 и УПИ ХIV, кв. 27 по плана на с. Беляново, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2403/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2403/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на ферма за отглеждане едри преживни животни” с местоположение поземлен имот № 100095 в землището на с. Юпер, община Кубрат

Галерия