За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 56 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 56 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща селскостопанска сграда - доилно в птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет до 13 000 места за птици, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61875.77.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Райнино, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-П/2015 г.

Решение № РУ-12-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Зарибяване, отглеждане на риба и организиране на спортен риболов в имот с номер 000723 в землището на с. Ценово, обл. Русе, с начин на трайно ползване – Водно течение и водни площи”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ОС/2015 г.

Решение № РУ-11-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП „Създаване на трайни насаждения - орехи”, с местоположение поземлени имоти №№ 049012, 049014, 049067, 049069, 049075, 049095, 049104, 049151, 049178, 049179, 049181, 049185, 049188, 049204, 049226, 049228, 049232, 049233, 049234, 052258, 052259, 052260, 052262, 052263, 052264, 052265, 052266, 052267, 052268 и 052269 в землището на с. Долна Студена, община Ценово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-П/2015 г.

Решение № РУ-13-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи и/или закотвени плавателни средства от река Дунав в участък от км 529.600 до км 528.700 в района на остров Батин ” . Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 55 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 55 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов”, с местоположение: имот № 000014 в землището на с. Кривина и имот № 000010 в землището на с. Новград, общ. Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 54 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 54 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов”с местоположение: имот № 000015 в землището на с. Кривина и имот № 000014 в землището на с. Новград, общ. Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 53 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 53 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кариера за добив на варовици от коцесионна площ "Кофалджа" в землището на гр. Главиница, обл. Силистра” с местоположение: имоти №№ 037006, 037007, 037009, 037010, 037057, 037058, 037065, 037103, 037108 и 037304 в землището на гр. Главиница, с координати в система 1970 г.:

                x                      y

1.      4760000           9550755

2.      4759900           9551015

3.      4759520           9551100

4.      4759280           9551100

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Обединяване на два съществуващи обекта в един, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови сгради с цел увеличаване на капацитета на животновъдния обект – свинеферма”

Относно: обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Обединяване на два съществуващи обекта в един, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови сгради с цел увеличаване на капацитета на животновъдния обект – свинеферма” в землището на село Попина, община Ситово

Възложител” Екопродукт” ЕООД

            На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.94/2012г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Екопродукт” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Обединяване на два съществуващи обекта в един, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови сгради с цел увеличаване на капацитета на животновъдния обект – свинеферма” в землището на село Попина, община Ситово.

            Срещите за обществено обсъждане ще бъдат проведени както следва:

  • 18.08.2015г. (вторник) от 9.30 часа в сградата на кметство село Попина;
  • 18.08.2015г. (вторник) от 11.00 часа в община Ситово

      Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са обществено достъпни в работни дни в сградата на РИОСВ-Русе, кметство село Попина и община Ситово.

      Писмени становища могат да бъдат депозирани в сградите на РИОСВ-Русе, кметство село Попина , община Ситово или по време на срещите за обществено обсъждане.

      За контакти от страна на възложителя по време на общественото обсъждане - Николай Йорданов-телефон 0888 620 215.

      Обявата е излъчена в електронна медия радио „Мелодия” на 16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2446/15.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2446/15.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Монтаж на машина за рязане на бракувани чорапи в съществуващо складово помещение в гр. Русе” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1242 по КК и КР на гр. Русе

Галерия