За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3931/06.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3931/06.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция от мобилна електронна съобщителна мрежа” с местоположение гр. Русе, ул. Родопи 3, вх. 2, бл. Мургаш, кв. 534

Писмо до възложителя с изх. № 3930/06.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3930/06.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилна електронна съобщителна мрежа” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.31.1 по КК на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3921/05.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3921/05.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажен склад с асансьор” с местоположение ПИ с идентификатор 63427. 3.171 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3920/05.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3920/05.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрическо захранване за кафе-бар и автомивка” с местоположение ПИ с идентификатор 63427. 8.178 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3919/05.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3919/05.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.150.413 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3918/05.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3918/05.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на специализиран малък обект за дестилация - казан за ракия” с местоположение УПИ XIII-1334, кв. 98 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 3917/05.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3917/05.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за технически прегледи на леки и лекотоварни автомобили” с местоположение УПИ IV, кв. 83 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3912/05.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3912/05.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 63427.3.732.11 по КК на гр. Русе в пълначно отделение, складови помещения за готова продукция и суровини към цех "Смоли", зарядна за електрокари, изграждане на нова пристройка за навес и гараж, ново авторазтоварище и нова естакада”

Писмо до възложителя с изх. № 3906/05.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3906/05.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на допълваща постройка за лятна кухня и гараж към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ XI-569, кв. 24 по плана на с. Окорш, общ. Дулово

Решение № РУ-19-ОС/2013 г.

Решение № РУ-19-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на „СЦДП” ДП-ТП “ДГС Сеслав” - гр. Кубрат, включващо горки подотдели 158-г, 158-з, 158-и, 160-ж, 161-в, 1187-а, 1040-а, 1069-д, 1078-з, 1152-с, 1069-у, 1080-с, 1090-в, 1086-а, 1054-а, 1105-м, 1105-н, 1169-д, 1148-г, 1074-е1, 1074-н1, 1143-н, 1142-б, 1043-а, 1107-и, 1108-в, 1170-б, 1160-ж, 1162-г, 1068-д и 1171-л1, съгласно възложен за разработване Горскостопански план (ГСП) за периода 2013-2023 на ТП ДГС “Сеслав” гр. Кубрат.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия