За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2790/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2790/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Предвиждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на р. Топчийска, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна растителност” с местоположение в участъка на реката от 0+000 до 6+926, разположен от края на регулацията на с. Топчии, община Разград до началото на регулацията на с. Каменар, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2789/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2789/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Предвиждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на р. Бели Лом, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна растителност” с местоположение в участъка на реката от моста при с. Гороцвет, община Лозница по посока на язовирната стека на яз. Бели Лом в землището на с. Гороцвет

Писмо до възложителя с изх. № 2781/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2781/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на вишни в съществуваща овощна градина” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32095.155.32 по КК и КР на с. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2780/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2780/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощна градина за биологично отглеждане на черешови насаждения и продълващане отглеждането на 56 броя зайки” с местоположение имот с номер 063001 в землището на с. Чилнов, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2779/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2779/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на копринени буби за производство на пашкули” с местоположение поземлени имоти с идентификатори  41143.500.2432, 41143.500.2433 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2772/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2772/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.1298 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2771/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2771/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на покривно покривно покритие на складове № 2, № 2, № 3, склад готова продукция, производствен цех 1 и производствен цех 2” с местоположение УПИ I, кв. 7 по плана на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2770/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2770/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на покривно покритие на складове № 1, № 2, № 3 и № 4” с местоположение имот с номер 000274 в землището на с. Борисово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2769/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2769/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на храм "Св. Николай"” с местоположение УПИ I-795, кв. 1 по плана на с. Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2768/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2768/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение имот с номер 036021 в землището на с. Суходол, община Главиница

Галерия