За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1180/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1180/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения (череши)” с местоположение ПИ с номер 169019 в землището на с. Беловец, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1179/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1179/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гаражи - три клетки” с местоположение УПИ X, кв. 74, образуван от имот 1680 по ЗРП на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1178/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1178/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на газостанция за туристически бутилки към съществуваща бензиностанция” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.611 (идентичен с УПИ VI-148, кв. 688), гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1177/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1177/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ X-56, кв. 6 по плана на с. Пожарево, общ. Тутракан с цел създаване на устройствена основа за изграждане на къща за настаняване”

Писмо до възложителя с изх. № 1175/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1175/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XVII-87, VI-86 и XII-21, кв. 2 по плана на гр. Мартен, общ. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1174/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1174/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на плодохранилище до 1500 кв.м застроена площ, соларна система на покривната конструкция на хладилното съоръжение за нуждите на стопанството, закупуване на амбалаж, сортировъчна пакетираща, етикетираща, палетоповдигаща и др. техника обслужваща хладилника, изграждане на електронен кантар до 60 тона, монтиране на система за видеонаблюдение” с местоположение ПИ с номер 015008 в землището на с. Старо село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1173/21.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  1173/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от сливи” с местоположение ПИ с номер 012019 в землището на с. Ветрен, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1172/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1172/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод Ф 110 мм от съществуващ водопровод по ул. "Тец изток" до поземлен имот с идентификатор 63427.8.1155 по КК и КР на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1171/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1171/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XXIX-403, УПИ XXX-404, УПИ VII-312, 404, УПИ VIII- 403, УПИ IX-301, УПИ XXIV-406, УПИ XXV-406, УПИ XXVIII-402, кв. 82 по плана на гр. Мартен, общ. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1170/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1170/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5784 по КК на гр. Русе”

Галерия