За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3121/01.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3121/01.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 63427.111.2, гр. Русе, община Русе” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.111.2 по КК и КР на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3119/01.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3119/01.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Аварийно възстановяване на дървена покривна конструкция” с местоположение УПИ VII, кв. 8 (образуван от имот 53) по плана на с. Каменар, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3118/01.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3118/01.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на заведение за бърза закуска в салон за фризьорство и козметика” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.7175 (самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7175.1.10) по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3111/01.09.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3111/01.09.2015 г., относно ИП/ПП за „Газификация на котелно помещение на ОУ „Иван Вазов” в гр. Силистра” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.2769 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3099/31.08.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3099/31.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за имот с № 090016, с. Червен, община Иваново” с местоположение имот с номер 090016 в землището на с. Червен, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3098/31.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3098/31.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на търговско-технически център - административно-битова сграда със склад за резервни части и сервизен корпус с навес” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.11.103 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3097/31.08.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3097/31.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Базова станция № 4528 върху съществуваща ж.р. Кула и в съществуваща сграда” с местоположение имот с номер 000709 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3096/31.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3096/31.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис в жилище” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.2184 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.2184.3.26) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3095/31.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3095/31.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис в жилище” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.2184 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.2184.3.27) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3094/31.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3094/31.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.2111 по КК и КР на гр. Дулово

Галерия