За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2711/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2711/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на съществуваща стопанска дейност чрез създаване на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение имот с номер 037005 в землището на с. Сейдол, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2710/28.07.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2710/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуващ пчелин с пчелни семейства и отглеждане на трайни насаждения” с местоположение УПИ VIII-151, кв. 26 по плана на с. Пожарево, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2709/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2709/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на животновъден обект, закупуване на селскостопанска техника и стопанисване на естествени ливади” с местоположение УПИ XV-43, кв. 9 по плана на с. Грънчарово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2706/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2706/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на площта за отглеждане на гъби” с местоположение имот с номер 302, кв. 37 по плана на с. Синя вода, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2705/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2705/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ на трайни насаждения от кайсии и закупуване на земеделска техника за обработването им” с местоположение имот с номер 013083 в землището на с. Нова Черна, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2704/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2704/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от малини ” с местоположение поземлени имоти с номера  41143.500.634, 411743.500.1410, 41143.503.88 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2703/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2703/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от малини” с местоположение имот с номер 002013 в землището на с. Ушинци, община Разград и имот с номер 023030 в землището на с. Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2702/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2702/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от сливи” с местоположение имот с номер 011133 в землището на с.Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2700/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2700/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда с гараж” с местоположение УПИ IV-5777 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2699/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2699/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.9169 по КК и КР на гр. Дулово

Галерия