За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2274/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2274/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61875.17.31 по КК и КР на с. Райнино, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2273/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2273/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения от сливи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24092.11.8, 24092.60.11, 24092.86.2, 24092.37.3, 24092.103.5 по КК и КР на с. Бели Лом, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2272/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2272/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта за отглеждане на оранжийни домати” с местоположение УПИ IV-1351, кв. 56 по плана на гр. Мартен, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2271/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2271/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на икономичния размер на земеделското стопанство чрез изграждане на оранжерии на площ от 1 дка и черешови насаждения на площ от 2 дка” с местоположение УПИ VI-662, V-183, VII-183, X-183, кв. 2 по плана на с. Цар Самуил, община Тутракан и ПИ №№ 005028, 003061 в землището на с. Цар Самуил, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2270/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2270/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 200 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот № 131006 в землището на с. Писанец, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2269/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2269/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 200 броя пчелни семейства” с местоположение УПИ II-233, кв. 5 по плана на с. Тетово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2265/03.07.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  2265/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство и промяна предназначението на ресторант в офис в жилищна сграда с обществено-обслужващ партер” с местоположение УПИ XV-5712, кв. 219.2 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2264/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2264/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ от трайни насаждения от кайсии и сливи и модернизиране на земеделско стопанство” с местоположение поземлен имот № 003080 в землището на с. Бреница, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2263/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2263/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуваща зайцеферма с капацитет на отглеждане до 95 бр. майки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.503.81 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2262/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2262/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 145 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот № 000036 в землището на гр. Ветово

Галерия