За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3722/21.10.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 3722/21.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4654” с местоположение имот с номер 006071 в землището на с. Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3721/21.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3721/21.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство съществуваща базова станция № 4600” с местоположение имот с номер УПИ VI - 948, кв. 45 в землището на с. Брестовене, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 3708/20.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3708/20.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на УПИ V-434, находящ се в Източна промишлена зона на гр. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на автодиагностичен пункт, шоурум и склад и внесена допълнителна информация с вх. № АО 5187/15.10.2015 г.” с местоположение имот с номер 63427.8.1239 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3707/20.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3707/20.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 63427.2.2030 по кадастралния план на гр. Русе” в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3705/20.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3705/20.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане и газификация на котелно помещение на Детска ясла № 6 Бодра смяна” с местоположение имот с номер 66425.501.2562 в землището на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3704/20.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3704/20.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на игрална зала в търговски обект Мтел магазин Исперих” с местоположение УПИ III, кв. 185 в землището на гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3694/19.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3694/19.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за ПУП-ИПР на УПИ I-539, кв. 1 по плана на с. Семерджиево, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3693/19.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3693/19.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод с дължина 28 м. за захранване с питейна вода на УПИ XX-277, кв. 11 по плана на с. Басарбово” в землището на с. Басарбово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3692/19.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3692/19.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод с дължина 180 м. за захранване с питейна вода на УПИ I-285, кв. 39 по плана на с. Басарбово” в землището на с. Басарбово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3691/19.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3691/19.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Производствена и складова база с подобекти: Склад за зърно № 18, № 19, № 25, Пристройка към съществуващи складове № 20 и № 21 и приемна рампа, Монтаж кантарна везна с товароносимост до 60т, Пристрояване и преустройство на съществуваща сграда - кантар в кантар с обслужващи помещения и лаборатория, Реконструкция на фуражен цех ( пристрояване на 2 бр. силоза по 24 куб. м. и подмяна на част от технологичното оборудване с монтаж на вентилатори), Пристрояване и преустройство на съществуваща сграда-магазин за фуражи и брашна в контролно-пропускателен пункт, магазин за брашно, магазин за комбинирани фуражи и почивна за шофьори, Ремонт на офис сграда-покрив, външно и вътрешно боядисване, санитарни помещения, настилки по стълбища и коридори и полагане на ламинат в офисите, Вертикална планировка с обслужващи пътища-цялостно асфалтиране на производствената площадка” с местоположение имот с номер 61710.501.658 в землището на гр. Разград, община Разград

Галерия