За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1886/04.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1886/04.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на стая от жилище на първи етаж в търговски обект - книжарница” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.8842 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1885/04.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1885/04.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 000561 в землището на село Полковник Ламбриново, община Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане на модулна бензиностанция за собствени нужди”

Писмо до възложителя с изх. № 1878/03.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1878/03.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на плътна ограда” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6308 по КК и КР на гр. Разград

Решение № РУ-6-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с номер 113001 в землището на с. Балкански, община Разград, предвиждащ изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на коне (до 10 бр.) и съпътстващи с нея производствени и складови дейности”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Писмо до възложителя с изх. № 1863/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1863/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-24 и II-24 и изменение на плана за улична регулация на улица ОТ9314-ОТ9318, находящ се в Източна промишлена зона на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1862/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1862/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда /бивша столова/ в Административно-обслужваща сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.31 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1861/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1861/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на денотационни камери за производство на шихта (модифициран въглерод) на производствената площадка на "Дунарит" АД” с местоположение имот с № 000712 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1855/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1855/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин за промишлени стоки в автомивка” с местоположение УПИ V, кв. 38 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1854/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1854/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ИПР на УПИ II-1527 и УПИ VI-1675, кв. 105 по регулационния план на гр. Мартен, общ. Русе” 

Галерия