За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2023/16.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2023/16.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за промишлени стоки и преустройство на съществуваща сграда в стаи за гости” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1043 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1989/14.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1989/14.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на мост с дължина 6 м и възстановяване на пътно платно между ул. "Чавдар" и ул. "Железарска" в с. Калипетрово, общ. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 1988/14.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1988/14.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трасе на електрически кабел 20 kV с дължина 1 км и БКТП 400 kVA за захранване на новопредвиден УПИ VIII-6344,6345 "за ОДМВР" в кв. 604 по плана на гр. Разград” 

Писмо до възложителя с изх. № 1987/14.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1987/14.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда и ограда с плътна ажурна част” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.510.190 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1986/14.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1986/14.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на барбекю, пристройка към търговска сграда - слънцезащитно съоръжение, улична ограда с дължина 17 м към ул. "Тиса" и плътна ограда с височина до 2 м към поземлен имот с идентификатор 00895.502.536 по КК на с. Айдемир” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.4360 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1985/14.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1985/14.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението и вътрешно преустройство на аптека в медицински център със специализирана медико диагностична лаборатория за образна диагностика” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.578.1.10 по КК и КР на гр. Разград

Решение № РУ-7-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Самуил – актуализация за периода 2014 – 2017 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Идходящ № АО 3061/15.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Рециркулационна система за отглеждане на деликатесни видове риби в интеграция с аквапонна система (растителни култури)”, с местоположение: имот с № 063014 в землището на с. Острица, общ. Две могили 

Изходящ № АО 3089/14.07.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Поставяне на мобилна инсталация за експериментално производство на биокомпост” с местоположение: УПИ VI-24, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница

Галерия