За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2589/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2589/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин” с местоположение УПИ V-31, кв. 4 и УПИ I-112, кв. 17 по плана на с. Бъзън, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2588/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2588/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуващи трайни насаждения и създаване на пчелин” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.21.98  по КК и КР на гр. Дулово и ПИ № 028026 в землището на с. Колобър, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2587/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2587/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство” с местоположение поземлен имот с идентификатор 37010.90.535 по КК и КР на с. Китанчево, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2586/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2586/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ на съществуващи трайни насаждения - кайсии и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлен имот с номер 001192 в землището на с. Белица, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2585/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2585/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ на съществуващи трайни насаждения - кайсии и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 010059, 010060 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2584/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2584/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуваща овощна градина със засаждане на нови площи с тикви” с местоположение поземлени имоти №№ 010036, 003014, 003015, 004003, 009005  в землището на с. Манастирско, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2583/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2583/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на площта на съществуващи трайни насаждения” с местоположение имот с номер 023032 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2576/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2576/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от склад за мебелни плоскости в офис” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.747 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2575/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2575/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж за селскостопански машини и битово помещение” с местоположение УПИ VIII-3114, 9198 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2574/22.07.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2574/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.500.2681  по КК и КР на гр. Тутракан

Галерия