За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1965/10.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1965/10.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на спортна зала; Спортни обекти и съоръжения: І етап-Две комбинирани игрища за мини футбол и хандбал; ІІ етап-Комбинирано игрище за баскетбол и волейбол, комбинирано игрище за плажен волейбол и хандбал и обслужваща сграда; ІІІ етап-Реконструкция на лекоатлетическа писта към стадиона” с местоположение 63427.1.232 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № АО 2756/09.07.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № АО 2756/09.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ и ПУП-ППза имот с номер 000587 в землището на с. Красен, общ. Иваново, находящ се в местността "Селище" с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на площадка за производство и пастьоризация на компост за гъби”

Писмо до възложителя с изх. № 1962/09.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1962/09.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на обществено-обслужваща сграда - ресторант, магазин и заложна къща” с местоположение УПИ ХІІ-323, кв. 10 по плана на с. Севар, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1960/09.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1960/09.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване и предварително третиране на хартия и пластмаса” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.2225 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1959/09.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1959/09.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна обществено-обслужваща сграда: І етаж-магазини и офиси; ІІ етаж - стаи” с местоположение УПИ ХVІІІ, кв. 45, по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1958/09.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1958/09.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на мобилен (преносим) бетонов възел” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.3119 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1936/09.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1936/09.07.2014 г., относно ИП/ПП за „ВКЕЗ 0,4 кV от табло ТЕПО, монтирано на фасадата на ТП Детска градина, до табло ГРТ на ЦНСТ в УПИ ХVІІ-3768, кв. 108, гр. Тутракан”

Писмо до възложителя с изх. № 1934/09.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1934/09.07.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 63427.2.4025,  63427.2.4026 и 63427.2.4027 по КК и КР на гр. Русе, с цел изграждане на пететажна жилищна сграда с гаражи”

Писмо до възложителя с изх. № 1933/09.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1933/09.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ с цел промяна предназначението на земята и узаконяване на двуетажна жилищна сграда с тавански етаж” с местоположение имоти с идентификатори 66425.504.66 и 66425.501.3022 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия