За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2573/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2573/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна на инвестиционно намерение след издаване на разрешение за строеж за кафе-аператив - изграждане на хранителен магазин” с местоположение УПИ ХVI-40, кв. 3 по плана на с. Вокил, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2572/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2572/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на електронно захранване на сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.3390 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2571/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2571/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на 430 броя патици, закупуване на техника и реконструкция на сграда” с местоположение имот с номер 294, кв. 20 по плана на с. Белцов, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2570/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2570/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на 430 броя патици и закупуване на техника” с местоположение УПИ VIII-205, кв. 23 по плана на с. Новград, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2569/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2569/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на 430 броя патици и реконструкция на сграда” с местоположение УПИ IV, кв. 26 по плана на с. Кривина, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2568/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2568/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на 450 броя патици” с местоположение имот с номер 1.310 (за който е образуван УПИ V, кв. 25) по плана на с. Долна Студена, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2567/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2567/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на 450 броя патици” с местоположение имот с номер 1.434 (за който е образуван УПИ IV, кв. 40) по плана на с. Долна Студена, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2566/22.07.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 2566/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на 450 броя патици” с местоположение имот с номер 1.245 (за който е образуван УПИ XI, кв. 17) по плана на с. Долна Студена, община Ценово.

Решение № РУ- 62 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 62 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хранителен магазин, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.9242 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, обл. Силистра .

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.08.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия