За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2530/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2530/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за пакетирани стоки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.08.1048 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2529/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2529/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на съществуващи насаждения от лук и овощни насаждения - сливи” с местоположение имоти с номера 035137, 035147 и 035148 в землището на с. Чернолик, общ. Дулово 

Писмо до възложителя с изх. № 2528/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2528/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 216 броя пчелни семейства” с местоположение имот с номер 022028 в землището на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2527/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2527/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на животновъдна ферма от зайци” с местоположение УПИ IV-109, кв. 12 по плана на с. Островче, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2526/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2526/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата земеделска площ - разширение на орехови насаждения с 26 дка” с местоположение имоти с номера 037003, 037004 и 036032 в землището на гр. Цар Калоян и поземлени имоти с идентификатори 77308.502.74 и 77308.502.70 по КК и КР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2525/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2525/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 130 до 200 броя пчелни семейства” с местоположение горски подотдел 158-е на ТП ДЛС „Дунав”

Писмо до възложителя с изх. № 2524/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2524/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществиващ пчелин до 80 броя пчелни семейства и стопанисване на ябълкова градина” с местоположение имот с номер 237077 в землището на с. Беловец, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2523/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2523/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуващи трайни засаждения и стопанисване на пчелин” с местоположение имот с номер 000113 в землището на с. Савин и поземлен имот с идентификатор 40422.249.7 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2522/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2522/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на същетвуващо животновъдно стопанство с достигане на 140 бр. овце, 30 бр. кози” с местоположение поземлен имот с номер 47 по кадастрален план на с. Топчии, общ. Разград

Решение № РУ-12-ОС/2015 г.

Решение № РУ-12-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП „Създаване на трайни насаждения от орехи” с местоположение поземлен имот № 020001 в землището на с. Осен, община Главиница.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия