За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1829/30.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1829/30.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ ПУП-ИПР за създаване на устройствена основа за изграждане на достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа" по плана на ЦГЧ на гр. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 1823/27.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1823/27.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на дърводелски цех” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7223 по КК и КР на гр. Разград

Решение № РУ-49-ПР/2014 г.

Решение № РУ-49-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за отглеждане на аквакултури – водорасло Chlorella vulgaris и собствен водоизточник за техническите нужди на инсталацията”,с местоположение УПИ І, кв. 20, по плана на с. Ловско, община Лозница   

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-48-ПР/2014 г.

Решение № РУ-48-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Проектиране и  изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец”, с местоположение:поземлен имот номер 008155 в землището на с. Сокол, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-47-ПР/2014 г.

Решение № РУ-47-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.153.2137, находящ се в гр. Русе,                бул. „Гоце Делчев” № 142, местност Каарач,

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-47-ПР/2014 г.

Решение № РУ-47-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.153.2137, находящ се в гр. Русе,                бул. „Гоце Делчев” № 142, местност Каарач,

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-46-ПР/2014 г.

Решение № РУ-46-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец Арена” – Сектор „Б”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.502.7260 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-45-ПР/2014 г.

Решение № РУ-45-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо ЖП разтоварище за мазут и светли горива, находящо се в имот с номер 000711 в землището на гр. Бяла и изграждане на разтоварище за пропан-бутан; изграждане на подземно хранилище за пропан-бутан с обем 770 куб.м. в имот с номер 000712 в землището на гр. Бяла; реконструкция на съществуващи технологични тръбопроводи и монтаж на тръбопроводи върху съществуваща естакада - от имот с номер 000711 до УПИ ХХІ-148, кв. 44 по регулационния план на Гара Бяла, град Бяла и изграждане на два броя автоналивни устройства за пропан-бутан, монтаж на автокантар и резервоар за пропан-бутан с обем 87 куб.м. в УПИ ХХІ-148, кв. 44 по регулационния план на Гара Бяла, град Бяла”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Изходящ № 1799/25.06.2014 г.

Съобщение за „Изработване на ПУП-ПЗ на имот с № 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар”

Изходящ № АО 2958/23.06.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване, съхраняване и разкомплектоване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.503.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, община Силистра

Галерия