За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуващ търговски обект с цел увеличаване на търговската площ и обособяване на втори етаж за офиси” с местоположение УПИ VIII-355, кв. 189 по плана на гр. Исперих

Решение № РУ-5-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-52-ПР/2013 г.

Решение № РУ-52-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Реконструкция на съществуващо галванично отделение, разположено в цех 410, чрез монтаж на седем нови линии за нанасяне на покрития върху метали”, с местоположение: сграда номер 60 в границите на имот 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-51-ПР/2013 г.

Решение № РУ-51-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав в участък от км 491.500 до км 490.500”, с местоположение: минимално разстояние от българския бряг – 100 м и максимално – 300 м при км 491.500, а при км 490.500 на минимално разстояние – 200 м и максимално – 400 м.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 2524/12.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разполагане на лодкостоянка на река Дунав в землището на с. Батин, община Борово на обща площ от 3.000 дка”, с местоположение имот с № 000041 в землището на с. Батин, община Борово

Писмо до възложителя с изх. № 2203/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2203/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни орехови насаждения и изграждане на лека ограда по имотните граници на площите, в които ще се създадат трайните насаждения” с местоположение поземлени имоти с номера 048038, 048024, 048025, 049010 и 049012 в землището на сели Нисово, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2146/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2146/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Техническо задание за изработване на ОУП на Община Главиница” с местоположение Община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2129/03.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2129/03.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Кайнарджа” с местоположение път с. Средище-с. Давидово-с. Посев, път с. Светослав-с. Полковник Чолаково, път с. Добруджанка-с. Голеш, път с.Кайнарджа-с. Краново-с. Зарник

Галерия