За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2772/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2772/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.1298 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2771/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2771/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на покривно покривно покритие на складове № 2, № 2, № 3, склад готова продукция, производствен цех 1 и производствен цех 2” с местоположение УПИ I, кв. 7 по плана на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2770/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2770/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на покривно покритие на складове № 1, № 2, № 3 и № 4” с местоположение имот с номер 000274 в землището на с. Борисово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2769/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2769/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на храм "Св. Николай"” с местоположение УПИ I-795, кв. 1 по плана на с. Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2768/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2768/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение имот с номер 036021 в землището на с. Суходол, община Главиница

Изходящ № АО 3975 от 28.07.2015 г.

Съобщение за уведомление за изменение  на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване ПУП-ИПРЗ на УПИ  I-759, кв. 64 по ругулационния план на село Малко Йонково, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2752/31.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2752/31.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Текущ ремонт на общински път RSE2104/III-202, Щръклево-Кацелово/Нисово-Сваленик/TGV1100/ - 13.00 км и текущ ремонт на улици: с. Сваленик - ул. "Руси Димитров Гладов" от ОТ 31-49-48-72-76-86 до ОТ 102; с. Нисово - ул. "Никола Й. Вапцаров", ул. "Бели Лом" от ОТ 8-7 до ОТ 6, ул. "Христо Ботев" от ОТ 10 до ОТ 7; с. Иваново - ул. "Рила"; с. Красен - ул. "Пирин" до кръстовището с ул. "Стара планина"” 

Писмо до възложителя с изх. № 2751/31.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2751/31.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда с предназначение "Друг вид производствена, складова инфраструктурна сграда" в автосервиз” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.766 по КК и КР на гр. Русе

Галерия