За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3668/19.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3668/19.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на специализиран малък обект за дестилиране (казан за ракия)” с местоположение имот 243036 в землището на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 3649/18.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3649/18.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване 1 kV на обект "Смесена сграда за еднофамилно жилище и обществено-обслужващ център” с местоположение от съществуваща ШК № 2 на трафопост Юмрукчал до ПИ 61710.505.950 (УПИ IX-4163, кв. 54) по КК на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3648/18.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3648/18.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване към център за настаняване от семеен тип в гр. Русе” с местоположение от съществуващо ел. табло в УПИ IV-311 по плана на гр. Русе до ново електромерно табло на границата на УПИ IV-274 по плана на гр. Русе

Изходящ № АО 6251/05.11.2013 г.

Съобщение за издадено напомнително писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО 6251/05.11.2013г. за инвестиционно предложение за „Откриване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на моторни превозни средства, съхранение и разкомплектоване на черна и бяла техника и събиране на електронно оборудване”, с местоположение УПИ XIII-1678, кв. 156 по кадастралния план на гр. Мартен, общ. Русе

Изходящ № АО 5858/05.11.2013 г.

Съобщение за издадено напомнително писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО 5858/05.11.2013г. за инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на 39 600 броя бройлери”, с местоположение поземлен имот с № 1043, кв. 82 по регулационния план на с. Ново село, общ. Русе

Решение № РУ-13-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развите на община Силистра за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-94-ПР/2013 г.

Решение № РУ-94-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов водоизточник за добив на вода за промишлени нужди”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1165 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-93-ПР/2013 г.

Решение № РУ-93-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на цех за производство на кисело мляко към съществуваща мандра”, с местоположение: парцели III и X в землището на с. Ясеновец, общ. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-91-ПР/2013 г.

Решение № РУ-91-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомобилен паркинг”, с местоположение: ПИ с иденрификатор 24030.23.2 по кадастраланата рарта на гр. Дулово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия