За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1106/16.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1106/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Извършване на укрепителни действия на съществуваща съблекалня и навес” с местоположение ПИ 737, кв. 51 по плана на с. Червена вода, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1105/16.04.2015 г., от

Писмо до възложителя с изх. №  1105/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Електронна автомобилна везна” с местоположение УПИ XIV, кв. 2 по регулационния план на с. Ирник, общ. Ситово та на Община Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 1104/16.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  1104/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ XVII, кв. 34 по регулационния план на село Черник, Община Дулово с цел създаване на градоустройствена основа за изграждане на складова база - склад за селскостопански инвентар” 

Писмо до възложителя с изх. № 1103/16.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1103/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 1102/16.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1102/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Ветово - в землището на с. Смирненски”

Писмо до възложителя с изх. № 1101/16.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1101/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Кубрат”

Писмо до възложителя с изх. № 1100/16.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1100/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на заведение за хранене и развлечение - тип кафе аперитиф във фурна за хляб” с местоположение УПИ IX-409, кв. 14 по ПУП на с. Стефан Караджа, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1099/16.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1099/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване и отглеждане на сливови овощни градини, включващо засаждане на дръвчета, изграждане на ажурна ограда по имотните граници, 5 броя селскостопански постройки и конструкция за защита от градушка върху част от насажденията” с местоположение поземлени имоти с номер 010046, 010048 и 010049 в землището на с. Сяново, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1073/16.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1073/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска сграда 16/72 м за съхранение и почистване на селскостопанска продукция и необходимия инвентар, в това число и битови помещения” с местоположение имот с номер 074028 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Предстоящо обществено обсъждане на доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Относно: обществено обсъждане на доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение – увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум, за която е издадено Комплексно разрешително № 343-Н0/2008 г. и изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг”, с местоположение УПИ ХХ и ХХІІ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе

 

На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава експертните екологични съвети към РИОСВ, Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе съобщава за предстоящо обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум, за която е издадено Комплексно разрешително № 343-Н0/2008 г. и изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг”, с местоположение УПИ ХХ и ХХІІ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе.

Възложител – “Полисан” АД.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 24.04.2015 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на община Русе, пл. “Свобода” № 6, ет. 3, Заседателна зала.

Галерия