За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3815/27.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32095.165.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново 

Изходящ № АО 3122 от 23.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец, трафопост и електроснабдяване на ПИ 010046 и изграждане на система за капково напояване в имот 010048, 010049 в землището на село Сяново, община Тутракан” 

Изходящ № АО 3563 от 23.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда за склад ГСМ-два броя цистерни с вместимост по 30 куб.м. всяка за съхранение на дизелово гориво” с местоположение: имот 279023  в землището на град Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2668/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2668/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на отглежданите в земеделското стопанство животни, УРН 636787 и достигане на съотвествие ма животновъдния обект със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС през периода 2015-2017 г.” с местоположение УПИ V, кв. 24 по плана на с. Чудомир, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2667/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2667/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на животновъден обект и закупуване на селскостопанска техника” с местоположение имот с номер  000139 в землището на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2666/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2666/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на икономическия размер на стопанството” с местоположение имоти №№ 263, кв. 21а; 184, кв. 29; 358, 357, кв. 21 по плана на с. Ушинци и ПИ №№  065003, 05008, 065006 в землището на с. Пороище, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2665/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2665/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма” с местоположение УПИ III, кв. 20 по плана на с. Ножарево, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2664/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2664/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуваща овощна градина” с местоположение имоти №№ 009035, 009036 в землището на с. Преславци, община Тутракан

Галерия