За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3373/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3373/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ в обхват имоти 61710.501.370 и 61710.501.655, с цел образуване на нови: УПИ III-370-за производствени и складови дейности и УПИ II-655-за административни и обслужващи дейности, кв. 17 по плана на Северозападна Промишлена зона на гр. Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 3370/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3370/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гаражни клетки № 1 и № 2” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.4327 (стар идентификатор 00895.502.1992) по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3369/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3369/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и възстановяване коритото и бентова облицовка на отводнителен канал с дължина L=1016 м” с местоположение от местността Историческа чешма до бензиностанция на път за с. Краново в с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 3368/24.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3368/24.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автодиагностичен център, магазин и сервиз за битова техника” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.158.1942 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3312/21.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3312/21.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на интерактивен център за предоставяне на културни услуги - Свещоливница” с местоположение УПИ IX-246, кв. 41 по плана на с. Свещари, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3311/21.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3311/21.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на улично осветление на територията на гр. Русе” с местоположение около блокове: Ахелой 1, Ахелой 2, Клокотница 1, Клокотница 2, Жерав, Фридрих Енгелс, Колос и по улици Въча, Копривщица, Козница планина, Лозен планина, Сакар планина, Герлово, Димчо Дебелянов и Сан Стефано

Галерия