За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2427/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2427/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) на УПИ Х-102 и УПИ ХI-102, кв. 1010, Източна промишлена зона на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на силозно стопанство за съхранение на сърнени култури” 

Писмо до възложителя с изх. № 2416/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2416/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на нова стопанска сграда - склад за селскостопанска продукция и техника с административно -битова част” с местоположение поземлен имот № 050050 в землището на с. Новград, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2415/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2415/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на площта на съществуващи оранжерии” с местоположение УПИ Х-43, ХI-43, XII-43, XIII-43, IV-43, кв. 9 по плана на с. Голямо враново, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2414/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2414/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 140 на 220 броя пчелни семейства” с местоположение УПИ ХХ-165, кв. 9 по плана на с. Прохлада, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2413/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2413/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ от трайни насаждения” с местоположение поземлен имот № 019015 в землището на с. Лъвино, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2412/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2412/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Разширяване на съществуваща зеленчукова градина със засаждане на овощни дръвчета от семкови видове” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.19.1 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2411/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2411/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличавнане на обработваемата площ на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 009065, 055063, 011020 в землището на с. Веселец, община Завет 

Писмо до възложителя с изх. № 2410/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2410/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на зеленчуковото стопанство” с местоположение поземлен имот № 026013 в землището на с. Черник, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2409/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2409/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на икономичния разнер на земеделското стопанство” с местоположение поземлен имот № 207007 в землището на с. Звънарци, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2408/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2408/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване производствения обем и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 009029, 018004 в землището на с. Цар Калоян, община Тутракан

Галерия