За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2407/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2407/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Дейности по отглеждане на зеленчукови култури” с местоположение УПИ XI-418, кв. 51, ПИ № 600, УПИ III-576, кв. 38, УПИ ХХ-85, кв. 30, ПИ № 349 (за който са отредени VIII и IX), УПИ III-423, кв. 50 и УПИ Х-549, кв. 28 по плана на с. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 2406/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2406/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Разширяване и модернизиране на животновъдна ферма от пъдпъдъци” с местоположение УПИ Х-198, кв. 19 по плана на с. Божурово, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2405/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2405/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 260 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот № 042054 в землището на с. Широково, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2404/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2404/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на икономичния размер на земеделско стопанство чрез изграждане на оранжерии на площ от 2.7 дка” с местоположение поземлен имот № 155, кв. 27 и УПИ ХIV, кв. 27 по плана на с. Беляново, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2403/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2403/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на ферма за отглеждане едри преживни животни” с местоположение поземлен имот № 100095 в землището на с. Юпер, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2402/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2402/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Разширяване на съществуваща зеленчукова градина чрез поставяне на оранжерии” с местоположение поземлен имот № 059059 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2401/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2401/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Разширяване на съществуваща зеленчукова градина чрез поставяне на оранжерии” с местоположение поземлен имот № 059058 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2400/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2400/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ на насаждения от ягоди и малини и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 178003, 178004, 178007, 178008 в землището на с. Сваленик, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2399/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2399/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Отглеждане на бройлери и създаване на трайни насаждения - сливи” с местоположение УПИ VII, кв. 134 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2398/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2398/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличване капацитета на съществуващ пчелин от 126 на 200 броя пчелни семейства и стопанисване на овощна градина” с местоположение поземлен имот № 061002 и 601.1284 (за който са образувани УПИ I и УПИ II, кв. 141) по плана на гр. Ветово

Галерия