За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2397/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2397/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличване капацитета на съществуващ пчелин от 130 на 210 броя пчелни семейства” с местоположение УПИ ХII-735, кв. 38 по плана на с. Копривец, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2396/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2396/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ от трайни насаждения от сливи” с местоположение поземлен имот № 282004 в землището на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2382/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2382/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствн план - План за регулация (ПУП-ПР) на ПИ 63427.10.1872 по КК на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 2381/14.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2381/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Монтиране на линия за производство на екопелети без свързващо вещество за отопление за битови и промишлени нужди от растителни отпадъци и отпадъчна дървесина, електронна везна, закупуване на рибарска лодка и двигател” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.500.488 по КК и КР на гр. Тутракан

Изходящ № АО 3404/10.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на горски път” с местоположение поземлени имоти №№ 980127 в землището на с. Острово, общ. Завет, 000110 в землището на с. Дянково, общ. Разград, 000001 в землището на с. Черковна, общ. Разград и 000176 в землището на с. Йонково, общ. Исперих

Изходящ № АО 2969/10.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение за третиране на отпадъци и операции по оползотворяването им”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1132 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2347/09.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2347/09.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения от сини сливи и закупуване на земеделска техника” с местоположение поземлени имоти №№ 229006, 229009 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2346/09.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2346/09.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ на овощна градина” с местоположение поземлени имоти №№ 050010, 025025 в землището на с. Сандрово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2345/09.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2345/09.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ на трайни насаждения от сливи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.92.8 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2344/09.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2344/09.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличване на обработваемата площ на съществуващи трайни насаждения - сливи и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлени имоти №№ 005086, 036572, 020437, 020436, 005087 в землището на с. Йонково, община Исперих

Галерия