За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2339/09.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2339/09.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 145 броя пчелни семейства и поддържане на овощна градина” с местоположение поземлени имоти №№ 000036, 018010 в землището на гр. Ветово

Изходящ № АО 3502/10.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.116.519 по кадастралната карта на село Айдемир, община Силистра   

Решение № РУ-8-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробни устройствени планове – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земята за поземлени имоти (ПИ) с №№000267, 000268 в землището на село Смирненски, община Ветово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 52 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 52 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталиране на оборудване за промяна на захранването на съществуващите парни котли и преминаване към използване на компресиран природен газ” с местоположение: ПИ с идентификатор 37010.62.16 по КК и КР на с. Китанчево, общ. Исперих

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 51 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 51 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма с капацитет до 30бр. животни”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 50 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 50 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав в участък от км 390.800 до км 389.000.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 2135/07.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение заизземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав в участък от км 395.700 до км 394.000   

Изходящ № АО 3396/06.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване на съществуваща птицеферма чрез изграждане на четири нови птицевъдни сгради за достигане на общ капацитет 203 328 места за птици” с местоположение: ПИ №№ 003026 и 003027  в землището на с. Борисово, община Сливо поле

Изходящ № АО 3379/06.07.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ  по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя Б.Б. уведомление за „ПУП-ИПЗ на УПИ XVII-509, кв.57 по регулационния план на град Сливо поле”, не попада в обхвата на Приложение 1 от Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, но очертава рамката за бъдещо развитие  на инвестиционно предложение по Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.91, ал.2 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 3379/06.07.2015 г.

Копие на писмото е изпратено в Община Сливо поле.

Писмо до възложителя с изх. № 2335/07.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2335/07.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуваща овощна градина” с местоположение поземлени имоти №№ 022009, 022014, 022022, 022024, 022025, 022026, 022027, 022030 в землището на с. Горичево, община Кубрат

Галерия