За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2535/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2535/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) на ПИ с идентификатор 63427.2.4032, кв. 290, град Русе с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.4032 по кадастрални граници и одобрена улична регулация за кв. 290, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2534/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2534/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за Горскостопанска програма за имот с номер 818004, с. Пиргово, общ. Иваново с местоположение имот с номер 818004 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2533/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2533/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) u работен устройствен план (РУП) на поземлен имот с идентификатор 66425.500.3742 по кадастрална карта на град Силистра с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.500.3742 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2532/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2532/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към Читалище Сила - 1928 г.” с местоположение УПИ III, кв. 10 по плана на с. Синя вода

Писмо до възложителя с изх. № 2531/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2531/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на апартамент в Амбулатория за индивидуална специализирана помощ” с местоположение поземлен имот с идентификатор 6170.505.554 по КК и КР на гр. Разград 

Писмо до възложителя с изх. № 2530/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2530/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за пакетирани стоки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.08.1048 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2529/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2529/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на съществуващи насаждения от лук и овощни насаждения - сливи” с местоположение имоти с номера 035137, 035147 и 035148 в землището на с. Чернолик, общ. Дулово 

Писмо до възложителя с изх. № 2528/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2528/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 216 броя пчелни семейства” с местоположение имот с номер 022028 в землището на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2527/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2527/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на животновъдна ферма от зайци” с местоположение УПИ IV-109, кв. 12 по плана на с. Островче, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2526/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2526/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата земеделска площ - разширение на орехови насаждения с 26 дка” с местоположение имоти с номера 037003, 037004 и 036032 в землището на гр. Цар Калоян и поземлени имоти с идентификатори 77308.502.74 и 77308.502.70 по КК и КР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян

Галерия