За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2525/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2525/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 130 до 200 броя пчелни семейства” с местоположение горски подотдел 158-е на ТП ДЛС „Дунав”

Писмо до възложителя с изх. № 2524/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2524/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществиващ пчелин до 80 броя пчелни семейства и стопанисване на ябълкова градина” с местоположение имот с номер 237077 в землището на с. Беловец, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2523/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2523/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуващи трайни засаждения и стопанисване на пчелин” с местоположение имот с номер 000113 в землището на с. Савин и поземлен имот с идентификатор 40422.249.7 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2522/20.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2522/20.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на същетвуващо животновъдно стопанство с достигане на 140 бр. овце, 30 бр. кози” с местоположение поземлен имот с номер 47 по кадастрален план на с. Топчии, общ. Разград

Решение № РУ-12-ОС/2015 г.

Решение № РУ-12-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП „Създаване на трайни насаждения от орехи” с местоположение поземлен имот № 020001 в землището на с. Осен, община Главиница.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Изходящ № АО 3663/20.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за промяна на предназначението и реорганизация на съществуващи складови площи и изграждане на нови складове с предназначение за съхранение на препарати за растителна защита и семена с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.39 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 3557/17.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 187023 в землището на с. Червена вода, местност „Стопански двор”, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на кравеферма за отглеждане на 50 броя животни

Писмо до възложителя с изх. № 2510/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2510/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/ши данни” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.816.3 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2509/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2509/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за зърно с площ 1728 кв.м и капацитет около 6000 тона” с местоположение имот с номер 000274 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле 

Писмо до възложителя с изх. № 2508/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2508/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - тан за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствена сграда за хлебни, тестени и сладкарски изделия с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.162 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе 

Галерия