За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2508/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2508/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - тан за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствена сграда за хлебни, тестени и сладкарски изделия с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.162 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 2507/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2507/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/ши данни на БТК ЕАД, VN9132 А TxN OSTROVCHE” с местоположение имот с номер 000123

Писмо до възложителя с изх. № 2506/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2506/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни дейности на обект Кравекомплекс” с местоположение имоти с номера 054001, 054005 и 054006 в землището на с. Ловско, общ. Лозница 

Писмо до възложителя с изх. № 2505/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2505/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с ектрозадвижване, предназначен за паркиране и зареждане на пътни превозни средства с електрозадвижване в гр. Силистра - инсталирана мощност 30 kW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.8615 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2404/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2404/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на втори етаж на блок Б на бивша детска градина в кроялно помещение към шивашки цех” с местоположение УПИ I-, кв. 84 по плана на гр. Лозница, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2503/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2503/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на млекопункт в смесен магазин, офис и склад” с местоположение УПИ II-923, кв. 53 по плана на с. Осенец, общ. Разград 

Писмо до възложителя с изх. № 2500/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2500/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуваща овощна градина със 7 дка трайни насаждения” с местоположение имот с номер 101053 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2499/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2499/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуваща градина и засаждане на трайни насаждения - сливи” с местоположение имоти с номера 005002, 005003, 102025, 102024 и 005006 в землището на с. Мортагоново и имоти с номера 392 и 393, кв. 54 по плана на с. Мортагоново, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2498/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2498/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ на земеделско стопанство за производство на тиква, корнишони и лук, както и закупуване на трактор” с местоположение имоти с номера 015025 в землището на с. Златоклас и 006048, 012028, 012001 в землището на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2497/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2497/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разшираване на обработваемата площ чрез засаждане на трайни насаждения - сливи” с местоположение имоти с номера 029002 и 029003 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Галерия