За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 517/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  517/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от жилищна сграда в амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ - индивидуална практика ПВЕХ и обща хирургия” с местоположение ПИ 4256, кв. 328 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 516/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  516/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Присъединителен топлопровод и абонатна станция, вътрешна отоплителна инсталация и вентилационна инсталация” с местоположение УПИ I-5095, кв. 418 по плана на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 494/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  494/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Иваново - в землищата на с. Щръклево, с. Иваново, с. Красен, с. Божичен, с. Пиргово, с. Мечка и с. Тръстеник”

Писмо до възложителя с изх. № 493/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  493/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда предназначена за обществено хранене в жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.29.114 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 492/27.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  492/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция на дъждовна канализация на площадката на Медицинска база на ДА "ДР и ВВЗ" Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.500.707 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 491/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  491/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж в работилница за ремонт на огнестрелно оръжие” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.502.1216 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 490/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  490/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Горскостопанска програма за имот с № 043002, с. Нисово, общ. Иваново” ние УПИ XI-384, кв. 49 по регулационния план на с. Божичен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 485/27.02.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  485/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на технически проект за двуетажна сграда със стаи за настаняване, обслужващ павилион и басейн с джакузи до 100м3” с местоположение:  УПИ XII-385, 386, кв. 49 по регулационния план на с. Божичен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 478/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  478/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план - план за изменение на регулация (ПУП-ИПР)” с местоположение:  УПИ I-228, VIII-232, кв. 10 по плана на с. Бъзън

Писмо до възложителя с изх. № 477/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  477/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Горскостопанска програма за имот с № 043054, с. Нисово, общ. Иваново” ние УПИ XI-384, кв. 49 по регулационния план на с. Божичен, общ. Иваново

Галерия