За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3124/18.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3124/18.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на инвестиционен проект за промяна предназначението на поземлен имот № 40422.505.705 по КК на гр. Кубрат, представляващо УПИ II - 701, с цел отреждането му за площадка за изкупуване на вторични суровини - хартия и пластмаса и пункт за изкупуване на билки”, гр. Кубрат, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3101/13.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3101/13.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Разрушаване на три съществуващи сгради и изграждане на автосервизен комплекс на територията на Промишлена зона Запад - гр. Силистра” с местоположение УПИ I, II, III, IV, V и VI, кв. 24, гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3100/13.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3100/13.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на едноетажна сграда за търговски обект” с местоположение с ПИ с идентификатор 24030.501.9220 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово

Галерия