За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ –14– ПР/2013 г.

Решение № РУ-14-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за стопански нужди и система за капково напояване на окопни култури на обща площ от 48 ха.” с местоположение ПИ № 033008 в землището на с. Нова Черна, община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от     07.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ – 13 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-13-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Сондаж с дълбочина 200 м и изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване”, с местоположение имот с номер 131048 в землището на село Ново село, община Русе, местността “Пранга”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  08.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ – 12 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-12-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 407.000 до км 401.500 с местоположение: коритото на р. Дунав в участък от км 407.000 до км 401.500 на минимално разстояние от българския бряг – 100 м и максимално - 280 м, съгласно схема съгласувана от директора на Изпълнителна Агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав” с писмо с изх. № VІІІ-1-338/05.04.2012г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № 909/27.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на зърнобаза, състояща се от 6 броя силози с обем 4654 куб.м. всеки и цех за преработка на слънчоглед; бензиностанция; автомивка и сервиз с обща застроена площ 7 000 кв.м” с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.3374 по кадастралната карта на гр. Дулово

Изходящ № АО 589/27.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за захранване с вода на подземна поливна система на територията на "Дунавски парк" в град Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.7020 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 582/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 582/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон”, с местоположение: имот № 349, кв.99 по плана на с. Дянково, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 581/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 581/25.02.2013 г. , относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение ”, с местоположение: имот № 37 в землището на с. Бръшлен, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 580/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 580/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение ”, с местоположение: имот № 100 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 579/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 579/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение ”, с местоположение: имот № 327 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Галерия