За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 872/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 872/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод Ф 80 мм с полиетилен висока плътност (ПЕВП) Ф 110 мм, на три етапа, с обща дължина 2186 м”, с местоположение: ул. "Хан Крум", ул. "Дунав" в с. Пиргово, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 871/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 871/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда с малка височина (до 10 м)”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.507.196 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 870/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 870/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда и магазин за пакетирани хранителни стоки”, с местоположение: УПИ ІІ-160, кв. 14 по плана на с. Бистра, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 868/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 868/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно ел. захранване ”, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 24030.501.3149, 24030.501.3155 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 860/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 860/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, събиране и предварително третиране на хартия, картон и пластмаса”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.903 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 857/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 857/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към сграда за сезонно ползване”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.150.392 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 856/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 856/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на скрубер”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.26 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 854/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 854/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща жилищна сграда с пристройка в къща за гости и допълнително пристрояване - къща за гости”, с местоположение: УПИ ХV-763, кв. 103 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 853/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 853/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS базова станция и радиорелеен възел № 4572”, с местоположение: ПИ 156057 в землището на с. Николово, община Русе

Галерия