За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-258/20.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-258/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници - 2 фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност 7000 Кw", с местоположение ПИ 73496.502.18, 73496.502.19, 73496.502.20, 73496.502.21, 73496.502.22, 73496.502.24 и 73496.502.25 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-241/19.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-241/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПЗ на УПИ XXVI-71 (ПИ с идентификатор 63427.8.71), находящ се в кв. 1021, ИПЗ, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-240/19.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-240/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 63427.10.655 в кв. 172 по плана на кв. Средна кула, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-238/19.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-238/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка-навес към магазин за строителни материали", с местоположение ПИ 61710.501.335 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-237/19.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-237/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ХVII-482 и УПИ ХVIII-482 в кв. 76 по кадастралния и регулационния плана на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово"

Писмо до възложителя с изх. И-233/19.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-233/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Канално отклонение за УПИ LXIIIпп 8.1449, кв. 1007, ИПЗ, гр. Русе и уличен канал от РШ 2 запад до РШ съществуваща запад по ул. "Охрид"

Галерия