За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-232/19.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-232/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Селскостопанска постройка за съхранение на инвентар", с местоположение ПИ 51679.72.63 по КККР на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. И-231/19.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-231/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.9.124, находящ се в кв. 38, по плана на кв. Долапите, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-214/19.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-214/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда и реконструкция на същестуваща покривна конструкция", с местоположение ПИ 77308.504.995 по КККР на гр. Цар Калоян

Решение № РУ-08-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-08-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП за „Промяна на предназначението от земеделска територия в горска територия на следните поземлени имоти с идентификатори 63668.93.18, 63668.134.10 и 63668.95.52 съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ряхово”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-07-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-07-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП за „Промяна на предназначението от земеделска територия в горска територия на следните поземлени имоти с идентификатори 06673.45.1, 06673.45.66, 06673.45.124 и 06673.60.6 съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бръшлен”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-06-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-06-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП за „Промяна на предназначението от земеделска територия в горска територия”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО-5980-1/05.01.2023 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XIII-39, кв.4 по план на с. Бръшлен и поземлен имот с идентификатор 06673.42.13, местност „Ясак“ по КК и КР на с. Бръшлен, община Сливо поле , възложител И.Р. Василев

Изходящ № АО-245-(1)/23.01.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 22277.50.3 и 22277.50.4 в местността Стопански двор по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Студена, общ. Ценово

Решение № РУ-1-П/2023 г.

Решение № РУ-1-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за „Изработване на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПЗ/ на УПИ IV-208, кв.38 по регулационния план на село Помен, община Две Могили“

Възложители – Н. Тончева и „Енерджи Етериум” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.01.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38049

Изходящ № АО-5895-3/23.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохолˮ, с местоположение  ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград, възложител „АДМ Разград“ ЕАД

Галерия