За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4850/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4850/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатори 11990.17.11, 11990.17.12 по КК и КР на с. Войново, общ. Алфатар и ПИ с идентификатор 00415.166.27 по КК и КР на гр. Алфатар, общ. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. И-4849/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4849/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Технологична и екологична модернизация на стопанството", поземлен имот с № 051010 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-4835/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4835/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Възстановяване на улично осветление по ул. "Княз Борис" от кръстовището с ул. "Добруджа" до електрическа подстанция Разград", с местоположение ул. "Княз Борис", гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4832/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4832/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Електрическо присъединяване с кабел НН на фотоволтаична система с мощност 30 kW в УПИ XXXIII-2223, кв. 24, ул. "Шести септември" № 38, гр. Исперих, общ. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-4829/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4829/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за ПИ с идентификатор 70860.507.394 (идентичен с УПИ XV-394, кв. 14) по КК и КР на с. Стражец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-4826/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4826/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на автономна покривна фотоволтаична електрическа централа с батерии и мощност 100 kW", с местоположение УПИ II, кв. 65 по плана на с. Бъзовец, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-4824/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4824/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабелна линия НН 1 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW", с местоположение УПИ I-253, кв. 21 по плана на с. Дряновец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4823/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4823/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на приемо-предавателна станция RSE0282.A000 Rogers", с местоположение сграда с идентификатор 63427.2.792.5 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4822/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4822/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ VII-186, кв. 9 по плана на с. Пороище, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-4821/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4821/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.2.2660, с цел изграждане на жилищна сграда с обществено-обслужващ паркинг и гаражи", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.2660 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия