За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-8-ПР/2023 г.

Решение № РУ-8-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Монтаж на два броя подземни резервоара за пропан-бутан с обем 25 м3 и 10 м3, изпарителна станция и подземна газопроводна линия с местоположение на резервоарите - поземлен имот с идентификатор 07603.502.596 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе (стар номер 148, квартал 44, парцел XV)”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „ЕКОН-91“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41039

Конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

-  област на придобито висше образование: Химични технологии /инженер – химик/, Биотехнологии, Химия /обща, органична, неорганична или аналитична/, Екология и опазване на околната среда

-  професионален опит: не се изисква

-  компютърна грамотност, езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, убедителност при водене на дискусии, желание за развитие, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността:

Контрол по опазване на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защита здравето на хората както и предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване, управлението на риска и опасните химични вещества и смеси.

Обобщава и анализира информацията, свързана с внос и износ на опасни химични вещества и информацията, свързана с въвеждането на система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда.

Контролира изпълнението на условията в Комплексните разрешителни и други разрешителни документи, контролира изпълнението на предписанията, дадени при осъществения контрол.

  Извършва проверки по сигнали, жалби и други – по разпореждане на прекия ръководител.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността:

  • за младши експерт - 710 лева;

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                                   

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  09.02.2023 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител М. Иванова

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел промяна предназначението на имота за зона „Смесена многофункционална – разновидност 2 /Смф2/”

Възложител М. Иванова

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5363/09.01.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42125

Изпходящ № АО-5363 г./11.01.2023 г.

Съобщение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел промяна предназначението на имота за зона „Смесена многофункционална – разновидност 2 /Смф2/”

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител В. Минчева.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за имоти: УПИ I-общ., УПИ II-общ., УПИ III-общ., УПИ IV-общ., УПИ V-общ., УПИ VI-общ.(имот с планоснимачен № 1087, в кв. 52 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан) с цел промяна предназначението на имота за зона „Предимно производствена /Пп/”

Възложител В. Минчева

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5884-(3)/20.01.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41931

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Р-Инженеринг” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-333-(1)/20.01.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане на въздушна линия (ВЛ) 110 kV от новопредвидени повишаващи подстанции в ПИ 57251.500.2 по КККР на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра до разкъсване на ВЛ 110 kV „Пеликан” в ПИ 00895.121.9 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра” с възложител „Р-Инженеринг” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:   https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40011

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

Изходящ № АО-181-1/20.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета, угояване и мандра за преработка на собствено мляко с капацитет до 1тон/ден и производство на овче сирене“ в УПИ II, кв.54 по плана на село Кошарна, община Сливо поле, възложител: ЗП ...Дауд

Изходящ № АО-50-(2)-20.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ и Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 40422.505.502 (Нива) и 40422.505.716 (За друг вид производствен, складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции 

Решение № РУ-6-ПР/2023 г.

Решение № РУ-6-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -   „Изграждане на къмпинг в ПИ с идентификатор 38830.203.21 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград”, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител - „Тоан-69” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41042

Галерия