За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4820/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4820/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Депониране на излишни земни маси в общински имот с идентификатор 66665.1.103 по КК и КР на с. Ситово, общ. Ситово"

Решение № РУ-71-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-71-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III и УПИ IV, кв. 4 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих (съответстващи на ПИ с идентификатори 15953.65.607 и 15953.65.608 по КК и КР на с. Голям Поровец) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 600 kW.

Възложител – М. Гроздева.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45706

Решение № РУ-70-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-70-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 75246.2.245 по КК и КР на с. Ушинци с цел осигуряване на разширение на съществуваща производствена дейност в съседен поземлен имот с идентификатор 75246.2.28, община Разград.

Възложител – „ГРАНИТ МАР -2008“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/45748

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2022 г.)., за ИП с възложител „МТ ПЛАСТ ˮ ЕООД. с възложител

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

1.         Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води, генерирани след обработка на плоско стъкло, находящо се в УПИ V 504 с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград, кв.5, Западна промишлена зона;

2.         Преустройство на закрит склад с идентификатор 61710.509.504.3 по КК и КР на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло, находящ се в УПИ V 504 с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград, Западна промишлена зона.

Възложител – „МТ ПЛАСТ ˮ ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:   registers.moew.government.bg/ovos/lot/45791
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград

 

 

Решение № РУ-80-ПР/2023 г.

Решение № РУ-80-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобилиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.178.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе  

Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45176

Решение № РУ-79-ПР/2023 г.

Решение № РУ-79-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищен комплекс от многофамилни жилищни сгради, гаражи, паркинг и други обслужващи сгради”, УПИ XVII-6484 „За транспортно-комуникационна инфраструктураˮ, УПИ XVIII-6485 „За производствено-складови дейностиˮ, УПИ XIX-6486 „За трансформаторен постˮ, УПИ XX-6487 „За жилищни функцииˮ., образувани от разделяне на поземлен имот с идентификатор 61710.503.6325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Възложител – „Обитехˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 16.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45514

Писмо до възложителя с изх. И-4809/20.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4809/20.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Електрическо присъединяване с кабел НН на Мрежова фотоволтаична система № 2 с мощност 30 kW", с местоположение УПИ IX-279, кв. 28 по плана на с. Задруга, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-4808/20.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4808/20.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Електрическо присъединяване с кабел НН на Мрежова фотоволтаична система № 1 с мощност 30 kW", с местоположение УПИ IX-279, кв. 28 по плана на с. Задруга, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-4805/20.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4805/20.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт на покрива с увеличение на надзида и обособяване на складови помещения в подпокривното пространство", с местоположение УПИ IX-233, кв. 23 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-4804/20.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4804/20.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична система с мощност до 100 kW за собствено потребление, монтирана на покрив на съществуваща кравеферма", с местоположение УПИ I, кв. 92б по плана на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово

Галерия