За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-5-ПР/2023 г.

Решение № РУ-5-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -  „Изграждане на къмпинг в ПИ с идентификатор 38830.203.17 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград”, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител - Земеделска кооперация „Хърцои”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41041

Решение № РУ-4-ПР/2023 г.

Решение № РУ-4-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -                        „Изграждане на заместваща мощност - инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” с местоположение Поземлен имот с идентификатор 61710.501.24 по КККР на гр. Разград, Западна промишлена зона (УПИ XV-24 по плана на гр. Разград), с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

Възложител - „Топлофикация-Разград” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41650

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 23.01.2023 г. е извършена извънредна проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на търговско-сервизен комплекс за леки, лекотоварни и товарни автомобили и административно-битов комплекс в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.180.12 по КК и КР на град Русе. Възложител на ИП е дружеството „ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-117-ПР/28.12.2017 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-117-ПР/28.12.2017 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

 

Решение № РУ-5-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 35715.26.445 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница и ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатори 10759.72.338 и 10759.72.339 по КККР на с. Веселина, общ. Лозница за обект „Фотоволтаична електроцентрала с изходяща мощност 50 MW”.

Възложител – „Топ Енерджи Солюшънс” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41914

Решение № РУ-2-П/2023 г.

Решение № РУ-2-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - „„Изграждане на производствено съоръжение – бетонов възел”, с местоположение УПИ II-3146, 9263 „за производствена, складова и търговска дейностˮ, кв. 5 (идентичен с поземлени имоти с идентификатори 24030.501.3146 и 24030.501.9263) по плана на гр. Дулово.

Възложител – „Бревис“ ООД, ЕИК 118517700.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.01.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42090

Уведомление с вх. № АО-5895/15.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5895/15.12.2022 г. за инвестиционно предложение за „Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохол“ в ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград, възложител  „АДМ РАЗГРАД“ ЕАД

Общестевн достъп на ДОВОС на ИП “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение - “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория ”.

 Възложител на инвестиционното предложение е „Порт Булмаркет” ЕАД.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Русе, както и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37539

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Порт Булмаркет” ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: “Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория”

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 21 февруари (вторник) 2023 г. от 10:00 часа в кметството на град Мартен и от 15:00 часа в община Русе.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както следва:

  • В кметство град Мартен;
  • В Община Русе, ул. „Олимпи Панов” № 6;
  • В РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);
  • В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес:

- достъпът до информацията е свободен.

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37539

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство град Мартен, Община Русе и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

  • Таблото за обяви в сградата на Община Русе;
  • Таблото за обяви в сградата на кметство град Мартен, община Русе,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.

  • Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което е представено копие на публикуваната обява.

Писмо до възложителя с изх. И-183/17.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-183/17.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабел НН от РК на ФВС до ТЕЛ за свързване на фотоволтаична система с генераторна мощност 30 kWp", с местоположение УПИ ХХ-76, кв. 13 по плана на с. Лъвино

Писмо до възложителя с изх. И-182/17.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-182/17.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ Х-652, кв. 70 (77308.504.652) по плана на гр. Цар Калоян

Галерия