За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3747-(7)/29.12.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 83301.55.1, 83301.55.2, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Широколово, общ. Две могили, с цел промяна на устройствената зона на поземлените имоти в „предимно производствена зонаˮ и отреждане „За изграждане на фотоволтаична централаˮ и последващо изграждане на два броя фотоволтаични центраи с обща инсталирана мощност 2410 kWp

Писмо до възложителя с изх. И-156/13.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-156/13.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на покрив на съществуваща сграда (хладилна база и склад за търговия на едро с хранителни стоки), с цел монтаж на покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40.5 kW за собствени нужди", с местоположение ПИ 61710.505.4995 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-155/13.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-155/13.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на ПИ с идентификатор 61710.505.19 (идентичен с парцел IV-2360, кв. 87) по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-154/13.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-154/13.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на самостоятелно сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 73496.501.2930 по КК и КР на гр. Тутракан"

Писмо до възложителя с изх. И-144/13.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-144/13.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема (ПУП-ПП и ПС) за трасе на ел. захранване с ЕК 20kV на МКТП 20/0.4 kV, 100 kWA в ПИ с идентификатор 24030.501.9238 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-141/12.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-141/12.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработването на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за УПИ VIII-24 за движение и транспорт и УПИ IХ-25, кв. 916, местност Новите лозя”, гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ 63427.31.24 и 63427.31.25 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-140/12.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-140/12.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на самостоятелен обект", с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.566.4.16 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-138/12.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-138/12.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Развитие на земедеслко стопанство чрез увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма и закупуване на ободурдване", с местоположение ПИ 52235.30.314 по КККР на с. Ново село

Писмо до възложителя с изх. И-130/11.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-130/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на термопомпа за отопление и топла вода", с местоположение УПИ LIX (47336.82.84) по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. И-129/11.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-129/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към многофункционална нискоетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XVI-3079, кв. 690 по плана на гр. Русе

Галерия