За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-614/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-614/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Нов Бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) 20/0.4 kV с трансформатор с мощност 250 kWA и присъединяване на кабелна линия средно напрежение (СрН) 20 kV" с местоположение УПИ XIX-339, кв. 34 по плана на с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. № И-613/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-613/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за селскостопанска продукция", с местоположение ПИ ", с местоположение УПИ XIX-1114, кв. 82 по плана на с. Ново село

Писмо до възложителя с изх. № И-612/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-612/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка за компресорно към работилница за пластмасови изделия", с местоположение УПИ I, кв. 83 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-611/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-611/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна на вида на сечта в горски територии държавна собственост, стопанисвани от ТП ДЛС Дунав", с местоположение ПИ 51768.20.159 по КККР на с. Нисово и ПИ 56441.83.986 по КККР на с. Писанец

Писмо до възложителя с изх. № И-610/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-610/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за сечи през 2024 г. в гори, стопанисвани от ТП ДЛС Воден-Ири Хисар", с местоположение ПИ 24829.8.110 по КККР на с. Дянково

Писмо до възложителя с изх. № И-604/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-604/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението и преустройство на болнична сграда - пералня в складове, кислороден концентратор и ядрено-магнитен резонанс", с местоположение ПИ 66425.501.2620 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-603/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-603/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 61710.614.750 по КК и КР на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.614.750 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-602/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-602/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична инсталация с капацитет 200 kW", с местоположение ПИ 63427.2.5526 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-601/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-601/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Извеждане на принудителна сеч в горски подотдели, стопанисвани от ТП ДЛС Каракуз", с местоположение ПИ ", с местоположение ПИ 21926.25.152 по КККР по Паисиево и ПИ 55186.125.124 по КККР на с. Долец

Писмо до възложителя с изх. № И-600/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-600/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на А1 България ЕАД на територията на гр. Борово", с местоположение ПИ 05611.178.1, 05611.10.105, 05611.10.71, 05611.1.1816, 05611.1.1815, 05611.1.1801, 05611.1.1802, 05611.1.1809, 05611.1.1808, 05611.1.1812, 05611.10.68, 05611.172.2, 05611.172.3, 05611.172.4, 05611.32.6, 05611.32.13, 05611.28.4, 05611.28.10 и 05611.28.11 по КККР на с. Борово

Галерия