За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-128/11.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-128/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширение на малко стопанство чрез отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури, зеленчуци и лозя", с местоположение с. Яребица

Писмо до възложителя с изх. И-111/11.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-111/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 815.36 kW", с местоположение УПИ I-181 за училище, кв. 3 по плана на с. Върбино

Писмо до възложителя с изх. И-109/11.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-109/11.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на игрална зала за хазартни игри", с местоположение ПИ 20184.1.1064 по КККР на гр. Две могили

Изходящ № АО-54-1/12.01.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №310-Н2/2014г., актуализирано с Решение №310-Н2-И1-А1/2018г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по КК и КР на село Червена вода, община Русе

Уведомление с Вх. № АО-50/05.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-50/05.01.2023 г. за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ и Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 40422.505.502 (Нива) и 40422.505.716 (За друг вид производствен, складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат. С устройствения план се цели създаване на устройствена основа за изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции.

Възложител – „Принт Солюшънс“ ЕООД.

Конкурс за длъжност младши експерт в дирекция „Превантивна дейност“

СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт

В административно звено: дирекция „ПД”

1. Лилия Ангелова Раковска

2. Любомир Тодоров Тодоров

3. Анелия Тодорова Димитрова

4. Галина Василева Кинчева

5. Стелияна Макариева Чакърова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 16.02.2023 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта. Успешно издържалите теста ще се явят на интервю на 16.02.2023 г. от 13.30 часа.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 15.02.2023 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността младши експерт  в дирекция „Превантивна дейност“.

Председател на комисията:

Анелия Николова

 

Нормативна уредба за длъжността

младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

 

 1. ЗАКОН за държавния служител (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г.);
 2. ЗАКОН за администрацията (Обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г., изм. ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.);
 3. ЗАКОН за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.);
 4. ЗАКОН за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г.);
 5. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.);
 6. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.);
 7. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 14.04.2019 г.);

      8.ПРАВИЛНИКза устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и  водите (ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.);

      9. ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към регионалните инспекции по околната среда и водите (утвърден със Заповед № РД-223 от 6.04.2015 г. на министъра на ОСВ);

      10. Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019 г.);

      11. Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда ;

      12. Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда

 

СПИСЪК

на недопуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт

В административно звено: дирекция „ПД”

 

1. Мустафа Ремзиев Яръмкашев - не отговаря на изискването за придобито образование

2. Нели Атанасова Минчева - не отговаря на изискването за придобито образование

3. Янислав Светлозаров Янков - не отговаря на изискването за придобито образование

4. Ивелина Димитрова Янкова - не отговаря на изискването за придобито образование

 

Председател на комисията:

Анелия Николова


Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в дирекция „Превантивна дейност“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

-  област на придобито висше образование: природни науки, технически науки и/или Екология и опазване на околната среда

-  професионален опит: не се изисква

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, убедителност при водене на дискусии, желание за развитие, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения 

Информация за длъжността:

Осъществява превантивен контрол върху компонентите и факторите на околната среда от реализацията на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Организира и провежда процедури по ОВОС и ЕО, вкл. и съвместява с процедурите по ЗБР, чл. 99а и чл. 99б от ЗООС; Преценява достоверността и анализира представената информация във връзка с провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО. Изготвя експертни оценки на въздействията; Изготвя становища по ЕО,  решения по ЕО и ОВОС, писмени отговори по внесени запитвания, заявления и уведомления; Извършва проверки на терен;  Изготвя справки, отговори и становища и води кореспонденция във връзка с прилагането на ЗООС, Наредбата за ОВОС, Наредбата за ЕО; Създава и системно поддържа електронни досиета и регистри на преписките.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността:

 • за младши експерт - 710 лева;

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                                     

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю. 

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  31.01.2023 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

 

 

 

Писмо до възложителя с изх. И-106/10.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-106/10.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Планирани промени в работата на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане", с местоположение ПИ 63427.8.1458, 63427.8.1459, 63427.8.1460 и 63427.8.1461 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-101/10.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-101/10.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Актуализиране и оптимизиране на отпадъците генериране от Инсталация за производство на основни фармацефтични продукти, включително фуражни и хранителни добавки, премикси и козметични продукти", с местоположение ПИ 61710.503.6308 по ККК на гр. Разград

Галерия