За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Указания

Съобщение за прекрантено решение РУ-21-П/20204 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО

Г-ЖА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА

„НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

бул. „Тутракан“ №23

град Русе

  

Относно: Постановено решение за прекратяване на административно производство за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

 

РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка внесено уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“, възложител „Нелас Русе“ ЕООД, административното производство е прекратено с Решение №РУ-21-П/2024г. на основание чл.5, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

 

Указания до г-н В.Ж., гр. Варна

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ ЖЕЧЕВ

гр. Варна, кв. Аспарухово

Относно: Указателно писмо с изх. № АО-1512-(2)/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ,

Депозираното от Вас в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-1512/10.03.2022 г. за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61710.605.800 от „Мера” в „Нива” е разгледано по реда на чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС.

С писмо с изх. № АО-1512-(2)/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе сте информиран, че за цитираното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и са Ви дадени указания за процедурните стъпки, които следва да предприемете.

Към настоящия момент (повече от 12 месеца) в РИОСВ-Русе няма данни за предприети от Вас действия по изпълнение на дадените указания.

Във връзка с гореизложеното и предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, Ви е изпратено писмо с изх. № АО-1512-(4)/09.04.2024 г. на Директора на РИОСВ-Русе с указания да потвърдите продължаването на процедурата, като представите в РИОСВ-Русе указаната документация или да внесете искане за прекратяване на процедурата. Писмото е изпратено на адреса за кореспонденция, посочен от Вас в уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-1512/10.03.2022 г.

Съгласно „Известие за доставка” № ИД PS 7000 1JK7AB K на „Български пощи” ЕАД, писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 02.05.2024 г. Със съдържанието на писмото и на приложенията към него може да се запознаете чрез информационното табло в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе Ви съобщава:

Предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, следва в 14 дневен срок, да потвърдите продължаването на процедурата, като представите в РИОСВ-Русе изисканата в писмо с изх. № АО-1512-(2)/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе документация или да внесете искане за прекратяване на процедурата.

При липса на отговор от Ваша страна в рамките на регламентирания срок или невнасяне на съответната информация, процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС ще бъде прекратена.

 

 

 

 

Указания до управителя на „ГОЛД БАРН” ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н ЙОСИФ ЙОРГОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ГОЛД БАРН” ЕООД

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ул. „Пейо Яворов“ №7

село Гецово, община Разград

                                                                                                                                                                                                                  

Относно: издадено Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №РУ-19-ПР/2023г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРГОВ,

 

Във връзка с депозирано в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-4838/14.10.2022г. „Изграждане на цех за месодобив и месопреработка и пречиствателна станция за отпадъчни води“ в ПИ с идентификатор 34103.45.24 по КК и КР на село Йонково, община Исперих, на 22.03.2023г. е постановено Решение №РУ-19-ПР/2023г. по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да се извърши ОВОС“. За следващите стъпки относно провеждане на процедурата по ОВОС, сте информиран чрез издаденото решение, което е получено лично от Вас на 23.03.2024г. в качеството Ви на управител на „Голд Барн“ ЕООД.

Към настоящия момент (повече от 12 месеца) в РИОСВ-Русе не е внесено за консултация задание за обхват на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС.

Във връзка с гореизложеното и предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, в 14 дневен срок следва да потвърдите продължаването на процедурата, като представите в РИОСВ-Русе задание за обхвата на ОВОС или да внесете искане за прекратяване на процедурата.

Уведомявам Ви, че при липса на отговор от Ваша страна в рамките на регламентирания срок или невнасяне на съответната документация, процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС ще бъде прекратена.

Уведомителното писмо е изпратено на адреса на седалището и управлението на фирмата. Съгласно разносен лист - Образец 250, писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 23.04.2023 г. С писмото можете да се запознаете чрез информационното табло в Гише – Административно обслужване на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20.

 

 

 

Указания до управителя на „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА НИКОЛОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ДАНИ-Н НИКОЛОВА”ЕООД, ЕИК 201172695

ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе

Относно: Постановено Решение за прекратяване на административно производство за Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с внесеното от Вас искане с вх. № АО-2536-(4)/14.06.2022 г., административното производство, започнало по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционното предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 6347.3.225 по КК и КР на град Русе ”, възложител: „ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ЕООД, ЕИК 201172695, ул. „Слави Шкаров” № 7, град Русе , е прекратено с Решение № РУ-2-П/2024 г.

 

Указания до управителя на “ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ООД

УКАЗАНИЯ ДО:

Г-ЖА ЙОРДАНКА НИКОЛОВА

УПРАВИТЕЛ НА “ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ООД

Относно: Процедура по Глава шеста на Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, 

Представляваното от Вас дружество – “ДАНИ-Н-НИКОЛОВА” ЕООД е възложител на инвестиционно предложение /ИП/ за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“. Процедурата по РЕДА НА Глава шеста на ЗООС е прекратена с Решение № РУ-2-П- 2024г., на основание чл. 2а, ал.5 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Цитираното решение е изпратено на седалището и адреса на управление на дружеството: град Русе, ул. “Слави Шкаров” № 7, вх. 2 – писмо с Изх. № И-И-74/10.01.2024 г. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 31.01.2024г. С цитираното писмо и решението за прекратяване на процедурата по ОВОС можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39893

Указания до управителя на „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО:

Г-ЖА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

 

Относно:  Депозирано в РИОСВ-Русе с вх. № АО-5770/17.11.2023г. уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхраняване на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“

 

      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

Във връзка с депозираното уведомление за инициираното инвестиционно предложение, се констатират неясноти, които не позволяват на този етап РИОСВ-Русе да се произнесе по необходимостта от последващи действия по реда на закона за опазване на околната среда и специалните закони в областта на екологичното законодателство. В тази връзка с писмо с изх. № АО-5770-1/28.11.2023г. са Ви дадени конкретни указания за представянето на коректна информация и документация. Писмото е изпратено на посочения адрес на управление на дружеството. Съгласно разносен лист обр. 243 писмото е върнато с клеймо „непотърсено“ на дата 20.12.2023г. Писмото отново е изпратено до седалището на адреса на управление на дружеството. На 24.01.2024г същото е върнато като „Непотърсено“. Изисканата информация и документация в писмото е следната:

 • Доказване правото на дружеството на инициира дейност в посочения поземлен имот;
 • Посоченото в договора юридическо лице не се открива при направената справка в Търговски регистър. Сдружението под въпросното ЕИК ………….. е с име „Съюз на слепите в България“ с представител, който не съответства на името на управителя, посочен като управител на едната страна по договора;
 • ПИ с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе, за който се кандидатства, е със собственик – трето юридическо лице и няма общо с договарящите страни по представения договор;
 • Липсва точно местоположение на инвестиционното предложение по договора;
 • Липсва обектът на правоотношението по договора – предмет, за който се пораждат права и задължения между договарящите страни;
 • Срокът на действие на договора до 31.12.2023г. не може да удовлетвори дори и провеждането и приключването административни процедури, изискващи се по закон.
 • Страната по представеното Допълнително споразумение към договора - „Нелас“ ЕООД – в качеството си на НАЕМАТЕЛ, е друго/трето юридическо лице, което не съвпада с инициатора на инвестиционното предложение, подадено в РИОСВ-Русе.

Определеният срок за предоставяне на изисканата допълнителна информация е до 10  дни от получаване на визираното писмо. В случай, че определения срок не бъде спазен, процедурата започнала по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), ще бъде прекратена.

Указания до управителя на "ПИЛСУ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-ЖА ЕМИНЕ РИЗОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ПИЛСУ“ ЕООД

Относно: Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24829.431.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъден обект - Птицеферма

 

      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РИЗОВА,

По процедура, започнала с внасяне в деловодството на РИОСВ–Русе на уведомление с Вх. № АО-2841/17.05.2021 г., представляваното от Вас дружество е възложител на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 24829.431.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъден обект - Птицеферма.

За визирания устройствен план е издадено указателно писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-2841-1/01.06.2021 г., в което е определена приложимата процедура за ПУП-ПЗ – преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/. В същото писмо са определени и следващите процедурни стъпки, които следва да предприемете, за провеждане на процедурата.

Предвид на това, че повече от 12 месеца не е внесено в РИОСВ-Русе искане за издаване на решение, по образец съгласно Приложение № 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО, с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-2841-2/29.09.2023 г. Ви информирахме за следното:

 1. На основание чл. 7а, ал. 6 от Наредбата за ЕО, е определен срок до 14 дни, от получаване на писмото, за представяне в РИОСВ-Русе на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО или да внесете искане за прекратяване на процедурата;
 2. Ако в определения срок не се получи отговор или изисканата документация не бъде представена, процедурата по ЕО ще бъде прекратена.

Цитираното писмо е изпратено на адреса на седалището и управлението на фирмата. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 23.10.2023 г. С горното писмо можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/eo/lot/36159, както и на информационното табло в Гише – Административно обслужване на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20.

Указания до управителя на „ПЛАНЕТ-ГРУП” ЕООД

ДО

Г-Н ЕВГЕНИ НИКОЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА ПЛАНЕТ-ГРУП” ЕООД, ЕИК 118558775

ул. „Добрич” № 138, ет. 7, гр. Силистра

Относно: Постановено Решение за прекратяване на административно производство за Инвестиционно предложение: „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на етерично масло от био анасон, склад за съхранение и автономна фотоволтаична инсталация”, с местоположение: ПИ с идентификатор 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с внесеното от Вас искане с вх. № АО-1889-(4)/14.06.2023 г., административното производство, започнало по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционното предложение „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на етерично масло от био анасон, склад за съхранение и автономна фотоволтаична инсталация”, с местоположение: ПИ с идентификатор 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, възложител: „Планет-Груп” ЕООД, ЕИК 118558775, седалище и адрес на управление: ул. „Добрич” № 138, ет. 7, гр. Силистра, е прекратено с Решение № РУ-37-П/2023 г.

Указания до управителя на „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО:

Г-ЖА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

Г-ЖА НЕВЯНА ПЕТРАНКОВА

УПРАВИТЕЛ НА „НЕЛАС 9“ ЕООД

Относно: Постъпило в РИОСВ–Русе уведомление за инвестиционно предложение, Вх. № АО-3975/27.07.2023 г., за обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение УПИ ХVII-659, кв. Източна промишлена зона, гр. Русе

 

      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

       УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРАНКОВА,

 При прегледа на Вашето уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ се констатираха определени пропуски и неясноти, предвид което информацията е недостатъчна за мотивиран отговор от страна на РИОСВ-Русе. В тази връзка с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-3975-1/04.08.2023 г. са Ви дадени конкретни указания за предоставяне на допълнителна информация. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 28.08.2023 г. Писмото е изпратено до седалището и адреса на управление на дружеството.

Изисканата документация и информация е следната:

 1. За доказване на права за ползване на площадката е приложен договор за наем, от 09.05.2023 г., между „НЕЛАС 9“ ЕООД – Наемодател и „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД – Наемател за ползване на УПИ ХVII-659, кв. Източна промишлена зона в гр. Русе, с площ 1600 кв.м., за дейности по съхранение и третиране на ОЧЦМ и ИУМПС. Визираният УПИ ХVII-659 (стар номер) се идентифицира в портала за електронни услуги към Агенцията по геодезия, картография и кадастър като поземлен имот с идентификатор 63427.8.534 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, собственост на друго физическо лице. В представената от Вас документация липсват документи, доказващи права на собственост на наемодателя - „НЕЛАС 9“ ЕООД. В този контекст, към момента, както наемодателя - „НЕЛАС 9“ ЕООД, така и наемателя - „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД не отговарят на дефиницията за „Възложител на инвестиционно предложение“ по смисъла на т. 20 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2022 г.), съгласно която Възложител на инвестиционно предложение е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение. В допълнение, договорът за наем е за площ от 1600 кв.м., докато поземлен имот с идентификатор 63427.8.534 с площ 713 кв.м. При доказване на права на „Възложител на инвестиционно предложение“ от Ваша страна, следва да се сключи нов, коректен договор за наем;
 2. Не са посочени кодът и наименованието (съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците), количеството и произходът на отпадъците, които ще се третират.

      Определеният срок за предоставяне на изисканата допълнителна информация е до 7 работни дни от получаване на визираното писмо. В случай, че определения срок не бъде спазен, процедурата започнала по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.) ще бъде прекратена.

С писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-3975-1/04.08.2023 г. можете да се запознаете и при информационното табло на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски“ № 20, ет. 1.

Галерия