За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „ГОЛД-АПОЛОˮ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Пускане в експлоатация на 12 броя печки на твърдо гориво (сух надробен отпадъчн дървесен материал) с произход – производство на мебели и матраци от мебелна фабрика „Голд-аполоˮ ООД, гр. Русеˮ

     Възложител – „ГОЛД-АПОЛОˮ ООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41312
 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе.

 

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 82 обекта от контролираната територия през ноември

През месец ноември експертите от РИОСВ-Русе са извършили 88 проверки на 82 обекта от контролираната територия. От тях 53  бр. са планови, а 35 бр. – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специализираната уредба на две юридически лица са съставени актове.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 1 842,19 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 556,75 лв. От Национална агенция по приходите (НАП) през месец ноември са преведени 1 842,19 лв. по наказателни постановления. От получените суми през месец октомври 2022 г., на общините през месец ноември са преведени 1610, 40 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 996 лв. 

През ноември месец са постъпили общо 80 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документообработка и на централата на РИОСВ-Русе. От тях 7 са препратени по компетентност, 5 са основателни, 64 са неоснователни и по 4 сигнала предстои извършване на проверка.

През месец ноември 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункта за мониторинг в гр. Русе отчитат единадесет денонощия с превишения на средноденощнaта норма за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10). Превишенията в град Русе са свързани с реконструкцията на водопроводната мрежа по уличните платна в района на АИС „Възраждане“ и интензивния автомобилен трафик по ремонтираните, но неасфалтирани участъци в часовите периоди от 18 до 21 часа, което е отчетено от пункта. След средата на месеца и след асфалтиране на посочените пътни участъци, превишения от АИС „Възраждане“ не са констатирани.

Пълният текст на месечния отчет контролната дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Решение № РУ-22-ОС/2022 г.

Решение № РУ-22-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2023 г. в гори, собственост на Община Разград, включващо горски подотдели 55-„e”, 124-„д”, 132-„ж”, 137-„а”, 137-„б”, 140-„б”,146-„е”, 215-„е”, 228-„в”, 229-„г”, 317-„б”, 45-„д”, 136-„а”, 140-л”, 204-„ж”, 204-„з”, 330-„т”, 330-„у”, 330-„ф”, 334-„г”, 126-„к”, 128-„и”, 129-„в”, 143-„д”, 143-„ж”, 145-„в”, 186-„з”, 210-„н”, 320-„е” и 1244-„л”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);
 • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.)

BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.).

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „ВЕИ СТАРО СЕЛО“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 69078.150.57 по КК и КР на село Старо село, община Тутракан с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

     Възложител –„ВЕИ СТАРО СЕЛО“ ЕООД  

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:
 3. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41403
 4. От общинската администрация – Силистра и кметство село Старо село.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Силистра и кметство село Старо село.

 

 

 

 

Уведомление с Вх. № АО-4982/21.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4982/21.10.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на съоръжения за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала /ФвЕЦ/ „Кацелово 195 MW“ към електропреносната мрежа  - въздушен електропровод 220 kV, възлова станция в поземлен имот с идентификатор 20184.42.107 в землището на гр. Две могили и въздушни електропроводи 400 kV до ВЕЛ „Стрелец“ в землищата на с. Пепелина с. Острица, с. Чилнов, с. Широково и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, както е предоставена и допълнителна информация (регистър на засегнатите имоти) с Вх. № АО-4982-2/01.12.2022 г.

Възложител – „ГРИЙН ПРОДЖЕКТС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД

Уведомление с вх. № АО-.5547/23.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.5547/23.11.2022 г. за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-22 – За животновъден комплекс и създаване на градоустройствена основа за изграждане на електроенергиен обект – фотоволтаична централа, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗП „Тодор Стаматов Тодоров“

Уведомление с вх. № АО-5449/17.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5449/17.11.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 3 900кW в ПИ с идентификатор 61710.18.173 по КК и КР на град Разград,, възложител „АГРО АРТ ВН“ ЕООД.

Писмо до възложителя с изх.И-4684/29.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4684/29.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова измервателна линия за присъединяване на клиент – „Каолин“ ЕАД – площадка в гр. Дулово и преустройство на изходен колектор на съществуващи регулиращи линии с местоположение поземлен имот с идентификатор 44358.7.1022 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лъвино, общ. Исперих", с местоположение ПИ 44358.7.1022 по КККР на с. Лъвино

Писмо до възложителя с изх.И-4677/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4677/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „План за разширяване на съществуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 30212.228.4 по КККР на с. Задруга

Писмо до възложителя с изх.И-4673/25.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4673/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изсичане на храсти и единични дървета, попадащи в сервитута на общински път SLS 1131/ II-21 Тутракан-Търновци (Пожарево-Дунавец) от км 6+057 до км 9+280"

Галерия