За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обява за свободна длъжност младши експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

На основание заповед № 258 от 29.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Русе конкурсната процедура за длъжността младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в дирекция „Контрол на околната среда“ се прекратява без назначение.


 

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители системата за определяне на резултатите е:

1. общия брой събрани точки от теста се умножава с коефициент 3, при образуване на окончателния резултат от проведената процедура за длъжност младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в дирекция „КОС“

2. общия брой събрани точки от интервюто се умножава с коефициент 4, при образуване на окончателния резултат от настоящия конкурс

3. времетраене на теста 45 минути

4. 30 въпроса, всички въпроси се оценяват с по 1 точка

5. общия сбор точки от всички въпроси е 30 точки

6. минимален брой точки, които са необходими за преминаване на следващ етап от конкурса са 18 точки

7. въпросите са затворени, с възможен един верен отговор

Пожелаваме на кандидатите спорна работа!


СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

  За длъжността: младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

  В административно звено: дирекция „КОС”

1. Маринела Недкова Николова

2. Маргарита Методиева Димитрова

3. Полина Венкова Карабаджакова

4. Ирина Манолова Томан

5. Йоанна Милчева Йорданова

6. Даяна Бориславова Иванова

7. Иво Миленов Иванов

8. Нели Георгиева Иванова

9. Лилия Ангелова Раковска

10. Мануела Любомирова Атанасова

11. Лилия Атанасова Бригова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 15.06.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център“ да представят документ за самоличност – лична карта и да си носят лични предпазни средства (маска). Успешно издържалите теста ще се явят на интервю на 16.06.2021 г. от 10.00 часа.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 14.06.2021 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в дирекция „КОС“.

  

Нормативна уредба за длъжността

младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

в дирекция „КОС”

 

1. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (обн. ДВ. бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 96 от 01.12.2017 г.)

2. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 03.01.2019 г.)

3. Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20.07.2018г.).

4. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

5. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ. бр. 85 от 06.11.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 30.08.2013 г., изм. ДВ. бр. 30 от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20.07. 2018 г.)

6. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 01.06.2018 г.)

7. Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ. бр.7 от 25.01.2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20.07.2018г.)

8. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

9. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

10. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

11. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.)

12. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

13. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )

14. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

15. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

16. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите   (обн. ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.)

17. Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр.92 от 28.11.1969 г., посл. изм. ДВ. бр. 38 от 08.05.2018 г.)

18. Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр.67 от 27.07. 1999 г., посл.изм. ДВ. бр.23 от 19.03. 2019 г.)

19. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (обн. ДВ, бр. 53/2004 г.)

СПИСЪК

на недопуснатите до тест кандидати

  За длъжността: младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

  В административно звено: дирекция „КОС”

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Ивелина Димитрова Пенева

Не отговаря на изискването за придобито образование

Председател на комисията:

Нели Атанасова – Началник отдел „УООП“

 


Във връзка с Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавни органи, прието от 45-то Народно събрание на 22.04.2021 г. и обнародвано в ДВ брой № 34/23.04.2021 г. процедурата за провеждане на конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в дирекция „Контрол на околната среда“ се спира временно.


 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

-  направление на придобито висше образование: Технически науки, Природни науки, математика и информатика, Аграрни науки и ветеринарна медицина, Екология и опазване на околната среда;

-  професионален опит – не се изисква;

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността младши експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците. Контролира прилагането на нормативната уредба за опаковките и отпадъците от опаковки, за управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба батерии и акумулатори, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми и отпадъци от моторни превозни средства. Участва в проверки по условия в комплексни разрешителни, комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, както и съвместни – с други институции. Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол по Закона за управление на отпадъците. Изготвя вътрешни и официални експертни становища по управление на отпадъците.

 Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 650 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                                 

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  26.04.2021 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

 

 

 

България в Юнеско

Галерия