За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обява за незаета длъжност младши експерт в отдел „КПКЗ и ОХВ“

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители системата за определяне на резултатите е:

1. общия брой събрани точки от теста се умножава с коефициент 3, при образуване на окончателния резултат от проведената процедура за длъжност младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“ в дирекция „КОС“

2. общия брой събрани точки от интервюто се умножава с коефициент 4, при образуване на окончателния резултат от настоящия конкурс

3. времетраене на теста 30 минути

4. 20 въпроса + 2 допълнителни, всички въпроси се оценяват с по 1 точка

5. общият сбор точки от всички въпроси е 22 точки

6. минимален брой точки, които са необходими за преминаване на следващ етап от конкурса са 15 точки

7. въпросите са затворени, с възможен един верен отговор

Пожелаваме на кандидатите спорна работа!


ВАЖНО: На 02.12.2021 г. (четвъртък) ще продължи конкурсната процедура за длъжност младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център“ и да представят документ за самоличност – лична карта, представят валиден документ за ваксинация, преболедуване, изследване от бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в РИОСВ – Русе). Успешно издържалите теста ще се явят на интервю на 02.12.2021 г. от 14.00 часа.


Заповед на директора на РИОСВ-Русе за временно спиране на процедура за провеждане на конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на    замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на    замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

  В административно звено: дирекция „КОС”

1. Даяна Бориславова Иванова

2. Калина Димитрова Колева

3. Иглика Борисова Исидорова

4. Марияна Иванова Маринова

5. Лилия Атанасова Бригова

6. Мануела Любомирова Атанасова

Няма недопуснати до тест кандидати.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 22.10.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център“ да представят документ за самоличност – лична карта и да си носят лични предпазни средства (маска). Успешно издържалите теста ще се явят на интервю на 22.10.2021 г. от 14.00 часа.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 21.10.2021 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“ в дирекция „КОС“.

Председател на комисията:

Василена Панкова – Началник отдел „КПКЗ и ОХВ“

 

Нормативна уредба за длъжността младши експерт

в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

и опасни химични вещества (ОХВ)“ в дирекция „КОС”

 

1. Закон за опазване на околната среда

2. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

3. Закон за водите

4. Закон за управление на отпадъците

5. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

6. Закон за административните нарушения и наказания – ЗАНН

7. Закон за държавния служител

8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

9. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

 10. Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

 11. Наредба за  вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

12. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

13. Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците


 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

- направление/ област на придобито висше образование: Технически науки, Химически науки, Химични технологии, Физически науки;

- професионален опит – не се изисква;

- ранг: V-ти младши

- езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол  на оператори с издадени комплексни разрешителни и по компоненти и фактори на околната среда. Контролира изпълнението на предписанията, дадени при извършения контрол.

Извършва проверки по сигнали, жалби и други.

Отговаря за провеждане на процедурите по Глава седма, Раздел втори от Закона за опазване на околната среда.

Изготвя експертни становища. Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 700 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                             

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  01.10.2021 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България в Юнеско

Галерия