За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обява за незаета длъжност старши счетоводител в дирекция "АФПД"

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители системата за определяне на резултатите е:

1. общия брой събрани точки от теста се умножава с коефициент 3, при образуване на окончателния резултат от проведената процедура за длъжност старши счетоводител в  дирекция „АФПД“

2. общия брой събрани точки от интервюто се умножава с коефициент 4, при образуване на окончателния резултат от настоящия конкурс

3. времетраене на теста 20 минути

4. 20 въпроса, всички въпроси се оценяват с по 1 точка

5. общия сбор точки от всички въпроси е 20 точки

6. минимален брой точки, които са необходими за преминаване на следващ етап от конкурса са 16 точки

7. въпросите са затворени, с възможен един верен отговор

Пожелаваме на кандидатите спорна работа!


СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: Старши счетоводител

В административно звено: дирекция „Административни, финансови и правни дейности”

1. Александър Петров Георгиев

2. Детелина Иванова Ачева

3. Венета Иванова Костадинова

4. Даниела Миткова Каменова

5. Кремена Николова Димитрова

6. Мая Тончева Анкова

Няма недопуснати до тест кандидати.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 22.11.2021 г. (понеделник) от 11.00 ч. в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център“ и да представят документ за самоличност – лична карта, представят валиден документ за ваксинация, преболедуване, изследване от бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в РИОСВ – Русе). Успешно издържалите теста ще се явят на интервю на 22.11.2021 г. от 14.00 часа.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 19.11.2021 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността старши счетоводител в дирекция „АФПД“.

Председател на комисията:

Татяна Стилянова – Директор на дирекция „АФПД“

  

Нормативна уредба за длъжността

Старши счетоводител в дирекция „АФПД“

 

 1. Закон за счетоводството
 2. Закон за публичните финанси
 3. ДДС №20/2004 относно прилагането на националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия
 4. Методологическо ръководство по прилагане на СБП
 5. Закон за държавния служител
 6. Кодекс на труда
 7. Правилник за устройството и дейността на РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Старши счетоводител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността старши счетоводител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: бакалавър;

- направление на придобито висше образование: Икономика;

- професионален опит – 1 година;

- ранг: V-ти младши

- езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността старши счетоводител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Изпълнява задачи по водене на първични счетоводни документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на служителите на инспекцията и възнагражденията по граждански договори. Попълва контролни листи за осъществяване на предварителен контрол, съгласно Правилата за СФУК. Работи със счетоводен софтуер.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 710 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                                  

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  08.11.2021 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

 

 

 

 

 

 

България в Юнеско

Галерия