За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Конкурс за длъжност младши експерт в дирекция "КОС"

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители системата за определяне на резултатите е:

1. общият брой събрани точки от теста се умножава с коефициент 3, при образуване на окончателния резултат от проведената процедура за длъжност младши експерт в дирекция „КОС“

2. общият брой събрани точки от интервюто се умножава с коефициент 4, при образуване на окончателния резултат от настоящия конкурс

3. времетраене на теста 30 минути

4. тестът се състои от 20 въпроса, всички въпроси се оценяват с по 3 точки

5. общият сбор точки от всички въпроси е 60 точки

6. минимален брой точки, които са необходими за преминаване на следващ етап от конкурса са 36 точки

7. въпросите са затворени, с възможен един верен отговор

Пожелаваме на кандидатите спорна работа!


СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати За длъжността: младши експерт 

В административно звено: дирекция „КОС”

 

1. Наталия Павлинова Гроздева

2. Николай Здравков Камбуров

3. Стелияна Макариева Чакърова

4. Николай Руменов Райков

5. Михаил Димитров Димитров

6. Галина Василева Кинчева

7. Любомир Тодоров Тодоров

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 19.01.2023 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта. Успешно издържалите теста ще се явят на интервю на 19.01.2023 г. от 13.30 часа.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 18.01.2023 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността главен юрисконсулт  в дирекция „АФПД“.

Председател на комисията:

Василена Панкова

Нормативна уредба за длъжността младши експерт

в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

и опасни химични вещества (ОХВ)“ в дирекция „КОС”

1. Закон за опазване на околната среда

2. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

3. Закон за управление на отпадъците

4. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

5. Закон за административните нарушения и наказания – ЗАНН

6. Закон за държавния служител

7. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

8. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

9. Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

10. Наредба за  вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

11. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

12. Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.


Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в отдел „КПКЗОХВ“ в дирекция „Контрол на околната среда“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по .....;

-  област на придобито висше образование: технически науки, химически науки, химични технологии, физически науки

-  професионален опит: не се изисква

-  езикова и техническа грамотност.

 

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, желание за развитие, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

 

Информация за длъжността:

Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол  на оператори с издадени комплексни разрешителни и по компоненти и фактори на околната среда. Контролира изпълнението на предписанията, дадени при извършения контрол.

Извършва проверки по сигнали, жалби и други.

Изготвя експертни становища. Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността:

  • за младши експерт - 710 лева;

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

                                     

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

 

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 12.30 часа на  30.12.2022 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

Галерия