За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“

Резултати от проведен тест за длъжността

младши експерт

в дирекция “Контрол на околната среда”

  1. Стелияна Макариева Чакърова - 24 т.
  2. Николай Здравков Камбуров - 37 т.
  3. Полина Станимирова Стоянова – 22 т.

Комисията взе решение интервюто с кандидатите, постигнали резултат над минималния, да се проведе на 27.02.2023 г. от 14.30 часа в сградата на РИОСВ – Русе, ет.1, “Информационен център”.


 Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители системата за определяне на резултатите е:

1. общият брой събрани точки от теста се умножава с коефициент 3, при образуване на окончателния резултат от проведената процедура за длъжност младши експерт в дирекция „КОС“

2. общият брой събрани точки от интервюто се умножава с коефициент 4, при образуване на окончателния резултат от настоящия конкурс

3. времетраене на теста 30 минути

4. теста е от 24 въпроса, всички въпроси се оценяват с по 2 точки, като са зададени и два допълнителни въпроса -  по желание на участниците, които се оценяват с по 3 точки

5. общият сбор точки от всички въпроси е 48 точки, при отговор и на допълнителните въпросите, общият сбор е 54 точки

6. минимален брой точки, които са необходими за преминаване на следващ етап от конкурса са 30 точки

7. въпросите са затворени, с възможен един верен отговор

Пожелаваме на кандидатите спорна работа!


СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати За длъжността: младши експерт в административно звено: дирекция „КОС”

 

1. Стелияна Макариева Чакърова

2. Николай Здравков Камбуров

3. Полина Станимирова Стоянова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 27.02.2023 г. (понеделник) от 13.00 ч. в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта. Успешно издържалите теста ще се явят на интервю на 27.02.2023 г. от 14.30 часа.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 24.02.2023 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността младши експерт  в дирекция „Контрол на околната среда“.

 

СПИСЪК

на недопуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт

В административно звено: дирекция „КОС”

 

1. Любомир Тодоров Тодоров - не отговаря на изискването за придобито образование

 Нормативна уредба за длъжността

младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“

1.  Закон за държавния служител

2. Закон за администрацията

3. Закон за опазване на околната среда

4. Закон за административните нарушения и наказания

5. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смес

6. Закон за чистота на атмосферния въздух

7. Закон за защита от шума в околната среда

8. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация


Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

-  област на придобито висше образование: Химични технологии /инженер – химик/, Биотехнологии, Химия /обща, органична, неорганична или аналитична/, Екология и опазване на околната среда

-  професионален опит: не се изисква

-  компютърна грамотност, езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, убедителност при водене на дискусии, желание за развитие, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността:

Контрол по опазване на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защита здравето на хората както и предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване, управлението на риска и опасните химични вещества и смеси.

Обобщава и анализира информацията, свързана с внос и износ на опасни химични вещества и информацията, свързана с въвеждането на система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда.

Контролира изпълнението на условията в Комплексните разрешителни и други разрешителни документи, контролира изпълнението на предписанията, дадени при осъществения контрол.

  Извършва проверки по сигнали, жалби и други – по разпореждане на прекия ръководител.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността:

  • за младши експерт - 710 лева;

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                                   

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  09.02.2023 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Галерия