За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обява за незаета позиция

СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: младши експерт

В административно звено: дирекция „ПД”

1. Тамара Росенова Тодорова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 05.01.2024 г. (петък) от 10.00 ч. в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта. Успешно издържалите теста ще се явят на интервю на 05.01.2024 г. от 11.00 часа.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 21.12.2023 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността младши експерт  в дирекция „Превантивна дейност“.


Нормативна уредба за длъжността

младши експерт в направление „ЕО, ОВОС и ОС”

 1. ЗАКОН за държавния служител (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г.);
 2. ЗАКОН за администрацията (Обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998 г., изм. ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.);
 3. ЗАКОН за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.);
 4. ЗАКОН за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г.);
 5. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.);
 6. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.);
 7. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 14.04.2019 г.);

      8.ПРАВИЛНИКза устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и  водите (ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.);

      9. ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към регионалните инспекции по околната среда и водите (утвърден със Заповед № РД-223 от 6.04.2015 г. на министъра на ОСВ);

      10. Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019 г.);

      11. Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда ;

      12. Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда


 Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители системата за определяне на резултатите е:

 1. общият брой събрани точки от теста се умножава с коефициент 3, при образуване на окончателния резултат от проведената процедура за длъжност младши експерт в дирекция „ПД“

2. общият брой събрани точки от интервюто се умножава с коефициент 4, при образуване на окончателния резултат от настоящия конкурс

3. времетраене на теста 30 минути

4. теста е от 30 въпроса, всички въпроси се оценяват с по 1 точка

5. общият сбор точки от всички въпроси е 30 точки

6. минимален брой точки, които са необходими за преминаване на следващ етап от конкурса са 16 точки

7. въпросите са затворени, с възможен един верен отговор


Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в дирекция „Превантивна дейност“

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл. 15 от Закона за държавния служител;

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

-  област на придобито висше образование: природни науки, технически науки и/или Екология и опазване на околната среда

-  професионален опит: не се изисква

-  езикова и техническа грамотност.

 Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, убедителност при водене на дискусии, желание за развитие, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

 Информация за длъжността:

Осъществява превантивен контрол върху компонентите и факторите на околната среда от реализацията на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Организира и провежда процедури по ОВОС и ЕО, вкл. и съвместява с процедурите по ЗБР, чл. 99а и чл. 99б от ЗООС; Преценява достоверността и анализира представената информация във връзка с провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО. Изготвя експертни оценки на въздействията; Изготвя становища по ЕО, решения по ЕО и ОВОС, писмени отговори по внесени запитвания, заявления и уведомления; Извършва проверки на терен;  Изготвя справки, отговори и становища и води кореспонденция във връзка с прилагането на ЗООС, Наредбата за ОВОС, Наредбата за ЕО; Създава и системно поддържа електронни досиета и регистри на преписките.

 Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността:

 • за младши експерт - 710 лева;

При назначаване основната заплата се определя на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.      Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.)
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  14.12.2023 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 - М. Кръстева.

Галерия